ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด เชียงราย วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2556

พระราชดำริ

ให้กรมชลประทานและสำนักงาน กปร. พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำให้กับโรงเรียน วัดหนองบัวพิทยา รวมทั้งราษฎรบริเวณใกล้เคียงที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร โดยการก่อสร้างฝายห้วยก้างปลาพร้อมระบบส่งน้ำและถังเก็บน้ำ รวมทั้งก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยก้างปลาพร้อมปรับปรุงเหมืองฝายเดิมของราษฎรให้สามารถส่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย ทั้งนี้เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถส่งน้ำให้กับโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา รวมทั้งราษฎรบริเวณใกล้เคียงใช้สำหรับการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี

สถานที่

วัดหนองบัวพิทยา ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

curve