• พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด ยะลา 14/02/2555

  ให้พิจารณาการก่อสร้างถังเก็บน้ำเพิ่มเติมเพื่อใช้สำหรับทำการเกษตรของโรงเรียนยะหาศิรยานูกุล...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด ยะลา 14/02/2555

  ให้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้แก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งได้แก่ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา หมู่ที่ 2 ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ำมีตะกอนดำ ซึ่งเกิดจากบ่อบำบัดน้ำเป็นสนิม โรงเรียนธรรมพิทยาคาร หมู่ที่ 3 ตำบลลุโบะยิโร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ประสบปัญหาเกี่ยวกับการระบายน้ำในพื้นที่ทำได้ไม่ดี จึงทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ประมาณ 4-5 ชั่ว...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด ยะลา 14/02/2555

  ให้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้แก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งได้แก่ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา หมู่ที่ 2 ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ำมีตะกอนดำ ซึ่งเกิดจากบ่อบำบัดน้ำเป็นสนิม โรงเรียนธรรมพิทยาคาร หมู่ที่ 3 ตำบลลุโบะยิโร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ประสบปัญหาเกี่ยวกับการระบายน้ำในพื้นที่ทำได้ไม่ดี จึงทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ประมาณ 4-5 ชั่ว...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด เชียงราย 08/02/2555

  พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต และราษฎรแม่ส้านโดยให้ผู้นำท้องถิ่นและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นคณะกรรมการกลุ่มใช้น้ำ รวมทั้งจัดทำคู่มือการส่งน้ำและบำรุงรักษาให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำ นอกจากนี้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานและสำนักงาน กปร. พิจารณานำน้ำจากฝายทดน้ำมาผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับราษฎรตำบลห้วยชมภู ตามที่นายปรีชา กนกนาฎกุล กำนันตำบลห้วยชมภู ขอพระราชทานความช่วยเหลื...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด เชียงราย 08/02/2555

  สรุปความว่า พิจารณาจัดหาน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน และราษฎรบ้านกิ่วกาญจน์ และบ้านม่วงกาญจน์ เพื่อใช้สำหรับการเกษตรด้วย...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด อุตรดิตถ์ 31/01/2555

  ให้พิจารณาดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ และชุมชนในหมู่บ้านเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรเนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด ตาก 30/01/2555

  ใให้ดำเนินการปรับปรุงระบบประปาภูเขาบ้านแม่จันทะ ให้มีขนาดท่อส่งน้ำที่ใหญ่ขึ้น พร้อมก่อสร้างถังพักน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำรองในภาวะฉุกเฉิน ให้มีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร และเป็นแหล่งน้ำสำรองให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะอีกทางหนึ่ง โดยต้องให้ความรู้กับราษฎรให้สามารถแบ่งปันน้ำให้ทั่วถึงและเป็นธรรม พร้อมทั้งให้ส่งเสริมการปลูกข้าวซ้อมมือ และการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำด้วย...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด ชุมพร 24/01/2555

  ให้ปรับปรุงฝายเดิมที่ส่งน้ำมาสนับสนุนโรงเรียนและราษฎรในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งฝายได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน 19/01/2555

  ให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างฝายห้วยหลวงพร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำ เพื่อส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรและการอุปโภค-บริโภคของราษฎรบ้านตุนและโรงเรียน รวมทั้งพิจารณาใช้น้ำจากฝายหรือระบบส่งน้ำในการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำเสริมให้กับราษฎร และโรงเรียนด้วย...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน 19/01/2555

  ขอให้ช่วยพิจารณาก่อสร้างถนนเข้าหมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้น...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน 19/01/2555

  ให้พิจารณาดำเนินการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎร และก่อสร้างถังเก็บน้ำเพิ่มเติม...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด เชียงใหม่ 19/01/2555

  ให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างฝายแม่จรหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ และบ่อเก็บน้ำ เพื่อส่งให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติใช้สำหรับกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน รวมทั้งส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านใหม่พัฒนาสันติด้วย...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด เชียงใหม่ 19/01/2555

  ให้กรมชลประทานพิจารณาสนับสนุนการติดตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและหมู่บ้านใกล้เคียงที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ตามความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อเสริมกับระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด เชียงใหม่ 18/01/2555

  ให้กรมชลประทานพิจารณาปรับปรุงฝายบ้านแม่ลองพร้อมระบบส่งน้ำ ให้สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎรบ้านแม่ลอง รวมทั้งเพื่อการอุปโภค-บริโภคของราษฎรและโรงเรียนได้อย่างเพียงพอ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด เชียงใหม่ 17/01/2555

  ให้กรมชลประทานพิจารณาปรับปรุงฝายแม่แหลงหลวง (ตอนบน) พร้อมระบบท่อส่งน้ำ รวมทั้งก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำราษฎรบ้านจะนะ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทุติยะโพธิ์อนุสรณ์ ใช้สำหรับการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร ทั้งนี้ต้องมีการจัดตั้งกลุ่มบริหารจัดการน้ำโดยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำด้วย...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด เชียงใหม่ 17/01/2555

  ให้นำนักเรียนไปศึกษาเรื่องการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดอยปู่หมื่น เพื่อปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาป่า และมีพระราชดำริเพิ่มเติมเกี่ยวกับบ้านดินสรุปความว่า สำหรับเรื่องบ้านดินของที่นี่คล้ายกับของทางภาคอีสานมากกว่า ถ้าจะให้เป็นแบบของภาคเหนือให้ไปดูตัวอย่างของโครงการในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จังหวัดเชียงราย (สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงห้วยหยวกป่าโซ ตามพระราชดำริ)...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด เชียงใหม่ 17/01/2555

  ให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างฝายห้วยแม่แรงพร้อมระบบท่อส่งน้ำ และบ่อเก็บน้ำ เพื่อส่งน้ำให้กับโรงเรียนในกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรและการอุปโภคบริโภคของราษฎรบ้านปู่หมื่น...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด เชียงใหม่ 17/01/2555

  ให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเพิ่มเติมจากระบบส่งน้ำของฝายทดน้ำห้วยงูพร้อมก่อสร้างบ่อเก็บน้ำเพิ่มเติมจำนวน 2 แห่ง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ราษฎรได้ทำการเกษตรได้มากขึ้น...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด เชียงใหม่ 17/01/2555

  การสำรวจเก็บหายางรักมีที่อื่น เช่น ที่จังหวัดลำปางด้วย...สำหรับการใช้ประโยชน์จากยางรัก ปัจจุบันมีแต่ผู้สูงอายุที่ทำอยู่ เด็กๆ ไม่มีความรู้ให้นำเรื่องการใช้ประโยชน์ยางรักไปสอนให้เด็กๆ ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด เชียงใหม่ 16/01/2555

  ให้ดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาบาดาล ที่เสียให้สามารถใช้งานได้ และให้ประสานงานเจ้าหน้าที่โครงการหลวงเข้ามาส่งเสริม สนับสนุน การปลูกไม้ผล...

  อ่านต่อ »

1 ...2345678910...50( 981 พระราชดำริ )

curve