• พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร 29/08/2554

  ให้ทดลองศึกษาในกรณีน้ำขึ้นและน้ำลง ซึ่งต้องใช้เครื่อง "อุทกพลวัต" ที่หมุน 2 ทิศทางได้ถ้าเครื่อง "อุทกพลวัต" ทดลองสำเร็จแล้ว ให้นำไปติดตั้งตามที่ต่าง ๆ ทั้งคลองและเขื่อน เครื่องอุทกพลวัตนี้ หากมีการปรับปรุงอีกแล้วได้องค์ความรู้ใหม่ให้ขอจดสิทธิบัตรเพิ่มเติมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาสนับสนุนงบประมาณการดำเนินการขยายผลเครื่อง "อุทกพลวัต"...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร 29/08/2554

  แม่น้ำยม มีปัญหามากที่สุด เป็นปัญหาที่ลำบากมาก จะสร้างแม่ยมอย่างเก่าก็ลำบาก ประสบปัญหามากมาย ถ้าทำแบบเล็ก ๆ ก็จะไม่ได้ประโยชน์ตามที่ต้องการ ดังนั้น ต้องทำให้ได้ประโยชน์เต็มที่และส่งผลกระทบเสียหายน้อยที่สุด ถ้าไม่เสียหายเลยคงไม่ได้ แม้ไม่เสียหายเลยคนยังว่าเสียหาย มีพื้นที่เหลืออีกไม่กี่แห่งที่เหมาะสมจะทำเขื่อนขนาดใหญ่ ตอนนี้ต้องดูในส่วนของภาคกลางและภาคเหนือก่อน พิษณุโลกได้ประโยชน์เยอะ เก็บน้ำในแค...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นครศรีธรรมราช 25/08/2554

  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขอนหาด ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด ซึ่งแปรรูปพริกผลิตเป็นเครื่องแกง ควรติดตามการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกระบวนการผลิต...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นครศรีธรรมราช 25/08/2554

  ให้กรมชลประทานพิจารณาดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากคลองชะอวด-แพรกเมือง ลงคลองธรรมชาติในบริเวณโครงการ ทดแทนเครื่องสูบน้ำคราวที่ติดตั้งอยู่เดิม เพื่อสนับสนุนพื้นที่โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงดินเปรี้ยวตามทฤษฎีแกล้งดิน บ้านควนโถ๊ะ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด พิษณุโลก 27/05/2554

  ให้กรมชลประทานดำเนินการจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ และราษฎรบ้านลาดเรือที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง โดยการก่อสร้างฝายบ้านลาดเรือพร้อระบบส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด น่าน 23/02/2554

  ให้พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตข้าวโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด น่าน 23/02/2554

  ให้กรมป่าไม้ให้ความรู้กับเยาวชนในเรื่องของการจักสานภาชนะ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชนเผ่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมต่อไป...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด เชียงราย 18/02/2554

  ระหว่างทางที่นั่งเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งผ่านป่า ได้เห็นพื้นที่ป่าแถวบ้านห้วยหยวกป่าโซ บริเวณใกล้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยหยวกป่าโซ ถูกบุกรุกเป็นจำนวนมาก จึงเห็นควรให้มีการฟื้นฟูพื้นที่ป่า เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่สำคัญ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด เชียงราย 18/02/2554

  ให้ดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำให้แก่โรงเรียนบ้านพญาไพรให้เพียงพอต่อกิจกรรมภายในโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนอยู่มาก...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด เชียงราย 17/02/2554

  ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 หมู่ที่ 4 บ้านหัวแม่คำ มีนักเรียนจำนวนมากมีกิจกรรมทางการเกษตรค่อนข้างเยอะ ให้สำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับให้โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 31/01/2554

  ควรพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือโภชนาการของเด็กนักเรียนในโรงเรียนโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีอัตราการเจริญเติบโตและพัฒนาการต่ำกว่าเกณฑ์ ควรพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำที่จะใช้ในการปลูกพืชผักเพื่อประกอบอาหารกลางวัน ซึ่งมีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน และขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง สอนเด็กนักเรียนให้มีจิตใจรักษาป่าและรักสัตว์ป่า เมื่อโตขึ้นจะได้ไม่ไปบุกรุกป่า ไม่ทำลายที่อยู่อาศัยของช้างป่า...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน 28/01/2554

  ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาน้ำให้ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโตแฮ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์การเรียน...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน 27/01/2554

  ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาน้ำให้ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านจอปร่าคี หมู่ที่ 9 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งประสบหัญหาการขาดแคลนน้ำเพื้อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์การเรียน...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด เชียงใหม่ 25/01/2554

  ให้กรมชลประทานพิจารณาความเหมาะสมในการก่อสร้างอาคารดักตะกอนหยาบ จำนวน 1 แห่ง และเขื่อนเก็บกักน้ำและดักตะกอน จำนวน 1 แห่ง ในลุ่มน้ำแม่งอน เพื่อเป็นตัวอย่างในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดินถล่มต่อไป และให้กรมชลประทานพิจารณาความเหมาะสมในการติดตั้งระบบเตือนอุทกภัยและระบบเตือนภัยดินถล่มในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอน...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด จันทบุรี 17/01/2554

  การเลี้ยงปลาดุกควรจัดแสดงให้เห็นวิธีการเลี้ยง และต้นทุนในการเลี้ยงด้วย เพื่อที่ราษฎรบริเวณใกล้เคียงจะได้ยึดเป็นอาชีพได้ การพัฒนาน้ำบาดาลเป็นน้ำดื่มบริสุทธิ์โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะเป็นประโยชน์ ควรที่จะประสานกับหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้มีการดำเนินการในพื้นที่อื่น ๆ ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 14/01/2554

  เป็นโครงการเก่าที่เคยขอไว้ ซึ่งเดิมจะใช้พื่นที่เพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน แต่เพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ จึงได้เปลี่ยนเป็นโครงการปลูกไม้เสม็ดแบบครบวงจรแทน เพราะดูแล้วพื้นที่ปลูกอย่างอื่นไม่ได้ แต่เสม็ดขึ้นได้ ก็ให้ปลูกเสม็ด...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 14/01/2554

  ตะลิงปลิง เมื่อถึงฤดูออกมาก ให้โครงการฟาร์มตัวอย่าง ฯ ขอสูตรทำตะลิงปลิงแช่อิ่มจากสวนจิตรลดามาให้ผู้จัดการฟาร์ม...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 14/01/2554

  ให้กรมชลประทานก่อสร้างอาคารระบายน้ำลงคลองมูโนฝั่งซ้าย ที่บ้านโคกกูแว ตามที่อธิบดีกรมชลประทานกราบบังคมทูลรายงาน ท่อลอดที่ดำเนินการแก้ไขหาน้ำท่วม ให้ประสานเร่งรัดกรมทางหลวงดำเนินการ การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์โรงสีข้าวพิกุลทอง ให้พิจารณาในลักษณะเรียบง่าย ประหยัด ไม่ต้องก่อสร้างสิ่งใหม่ ๆ นำของที่มีอยู่แล้วมาแสดง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การสีข้าวของโรงสีข้าวพิกุลทองนั้น มีเป้าหมายเพื่อให้มีกา...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 13/01/2554

  ให้ประสานกรมป่าไม้จัดอบรมเกี่ยวกับประโยชน์ของการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ เนื่องจากเห็นสภาพพื้นที่ป่าไม้ถูกตัดตั้งแต่ข้างล่างถึงยอดเขา เพื่อปลูกยางพารา ป่าพรุถูกถางปลูกปาล์มน้ำมัน เด็ก ๆ จะได้มีจิตสำนึกในการรักษาป่า...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 13/01/2554

  พื้นที่ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติฯ อยู่บนภูเขามีความลาดชันสูง ความเร่งรีบส่งเสริมให้มีการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน...

  อ่านต่อ »

1 ...456789101112...50( 981 พระราชดำริ )

curve