• พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

    จังหวัด สกลนคร 22/11/2519

    ได้เสด็จเยี่ยมกิจการชลประทานน้ำอูน ได้ทรงปรารภว่า ราษฎรที่อาศัยอยู่ตามบริเวณเทือกขาภูพานมีความเป็นอยู่แร้นแค้น อยากสร้างอ่างเก็บน้ำ และทรางมีพระราชประสงค์ให้กรมชลประทานพิจารณาดำเนินการ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มเป็นโครงการหนึ่งใน 17 โครงการที่ได้ทรงมีพระราชปรารภดังกล่าวข้างต้น กรมชลประทานจึงได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ เพื่อวางแผนก่อสร้างและพบว่าแนวก่อสร้างเขื่น เพื่อเก็บกักน้ำได้...

    อ่านต่อ »

1 ...4647484950( 981 พระราชดำริ )

curve