• พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด สกลนคร 27/11/2525

  ให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานแนะนำให้ชาวบ้านทำท่อยางหรือคลองซอย เพื่อสะดวกในการส่งน้ำเข้าพื้นที่เพาะปลูก...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด สกลนคร 22/11/2525

  ให้ทางกองทัพภาคที่ 2 ดำเนินการสร้างแทงค์น้ำแบบถาวร เพื่อเก็บน้ำสำหรับบริโภคประจำหมู่บ้าน กับให้กรมชลประทานพิจารณาสร้างฝายเก็บน้ำสำหรับใช้ในการเพาะปลูก อีกทั้งทรงรับสมาชิกเข้าอยู่ในโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ ในพระบรมราชินูปถัมภ์...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร 12/11/2525

  ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดนเร่งด่วน ดังนี้ 1) ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำทางบริเวณต้นน้ำห้วยฮ่องไคร้เหนืออ่างเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้ 1 ที่ รพช. ได้ก่อสร้างไว้แล้ว เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำห้วยฮ่องไคร้ต่อไป 2) ควรพ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด เพชรบุรี 16/06/2525

  การจัดสรรที่ดินให้สมาชิกเข้าอยู่อาศัยทำกิน โดยให้คำนึงถึงความเป็นธรรม ระหว่างสมาชิกเก่ากับสมาชิกใหม่ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์เท่าเทียมกัน ซึ่งจะต้องพิจารณาวางแผนระยะยาวไว้ด้วย พร้อมกันนี้ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการปลูกป่าในบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำ โดยดำเนินการตามแบบหมู่บ้านป่าไม้ เช่นเดียวกับที่ดำเนินการอยู่ในโครงการหลวงภาคเหนือและที่อื่นๆ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด ปราจีนบุรี 16/06/2525

  ให้จังหวัดกับหน่วยราชการพิจารณาช่วยเหลือให้ราษฎรในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรี และบริเวณใกล้เคียง ได้มีการพัฒนางานฝึกอาชีพการเกษตร และงานศิลปาชีพอื่นๆในลักษณะฝึกงาน โดยส่วนราชการให้ความรู้ในแต่ละสาขา เพื่อที่ราษฎรจะได้นำความรู้และประสบการณ์ไปประกอบอาชีพของตนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 25/05/2525

  ให้ร่วมมือกันพิจารณาวางโครงการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว โดยเริ่มดำเนินการในเขตพื้นที่ตำบลห่อหมก และตำบลบ้านเกาะ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 6,000 ไร่ ให้เป็นตัวอย่างเสียก่อน ในขณะเดียวกันก็ควรพยายามจัดราษฎรที่มีที่ทำกินของตนเอง รวมเข้าเป็นกลุ่มในลักษณะสหกรณ์เพื่อจัดรูปที่ดินและวางแผนการเพาะปลูกตลอดจนการเลี้ยงปลาให้รัดกุม ในด้านชลประทานก็ต้องเร่งสร้างระบบสูบน้ำเข้าพื้นที่ทำกินสามารถเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี สำห...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา 22/04/2525

  ให้ดำเนินการจัดรูปที่ดินพื้นที่ละประมาณ 20,000 ไร่ เพื่อพิจารณาจัดสรรให้ราษฎรที่ยากจนเข้าอยู่อาศัยและทำกินเป็นการถาวร โดยจะมอบสิทธิทำกินให้ ซึ่งหมายความว่าจะสามารถทำกินไปตลอดชั่วลูกชั่วหลาน แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อันจะช่วยอนุรักษ์ดินตลอดจนหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำลำธารแหล่งอื่นต่อไปอีก การนี้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำคลองระบม ซึ่งเป็นสาขาสายหน...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด เชียงใหม่ 08/03/2525

  ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทพิจารณาสร้างฝายเก็บน้ำ เพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกได้ประมาณ 1,500 ไร่ ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด เชียงใหม่ 05/03/2525

  ให้เจ้าหน้าที่โครงการหลวงส่งเสริมให้ราษฎรปลูกข้าวไร่ตามพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ โดยให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างฝายทดน้ำที่ต้นน้ำแม่ลาน้อย เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่บริเวณเพาะปลูกบ้านป๊อก เป็นเนื้อที่ 400 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด เชียงใหม่ 03/03/2525

  ให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก เพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกของราษฎร ตลอดจนสำรวจพื้นที่ซึ่งสามารถขยายเป็นที่ทำกินได้...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด เชียงใหม่ 03/03/2525

  ให้พิจารณานำน้ำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานกับให้ปรับปรุงพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมตัวอย่างอีกด้วย...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด พิษณุโลก 25/02/2525

  1. ควรพิจารณาวางโครงการบริเวณตอนเหนือของทุ่งสาน เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ นอกเขตชลประทานทุ่งสาน ซึ่งเป้นพื้นที่บริเวณทุ่งสานตอนบน และตอนกลาง สามารถมีน้ำทการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝน-ฤดูแล้ง นอกจากนั้นยังจะช่วยบรรเทาอุทกภัยสำหรับพื้นที่เพาะปลูกบริเวณทุ่งสานอีกด้วย 2. ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างเขื่นเก็บกักน้ำแควน้อยในเขตอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลกโดยเร่งด่วน เขื่อนเก็บกักน...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด แพร่ 23/02/2525

  ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตามลำน้ำสาขาต่าง ๆ ของแม่น้ำยม เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตอำเภอสอง และอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สามารถมีน้ำทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝน-ฤดูแล้ง และมีน้ำเพื่อการอุปโภคตลอดปีด้วย ตาที่ราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ดังกล่าว ควรพิจารณาก่อสร้างโดยเร่งด่วนตามความเหมาะสมต่อไป...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน 16/02/2525

  ควรสร้างฝายชุ่มชื้นกั้นตามร่องน้ำรอบๆบริเวณศูนย์พัฒนา เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของป่าต้นน้ำลำธารบริเวณพื้นที่ตอนบน ทั้งนี้จะต้องอนุรักษ์พันธุ์ไม้และพันธุ์สัตว์ป่าด้วย ส่วนพื้นที่ตอนล่างซึ่งเป็นเขตพัฒนานั้น ควรจัดระบบชลประทานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยสร้างบ่อพักน้ำตามจุดต่างๆเพื่อรับน้ำจากฝายมาเก็บสำรองไว้ สำหรับจ่ายไปยังบริเวณที่พักอาศัยหรือแปลงเพาะปลูกรอบๆบ่อน้ำแต่ละแห่ง นอกจากนั้นน่าจะพิจารณาก...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน 15/02/2525

  ควรใช้ที่ดินในเขตศูนย์พัฒนาฯ ซึ่งมีระบบชลประทานอย่างสมบูรณ์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยจัดพื้นที่เพื่อปลูกข้าวให้สามารถมีผลผลิตสำหรับบริโภคอย่างเพียงพอเสียก่อน แล้วจึงส่งเสริมให้ปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น ไม้ผล เป็นต้น...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด เชียงใหม่ 10/02/2525

  ให้กรมชลประทานพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำจากห้วยปลาก้าง เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่ใกล้เคียง...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด เชียงใหม่ 10/02/2525

  ให้กรมชลประทานพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำแห่งใหม่ เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นกับซ่อมแซมบ่อพักน้ำเดิมที่มีอยู่แล้วให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด เชียงใหม่ 08/02/2525

  ให้เจ้าหน้าที่โครงการหลวงฯและราษฎรร่วมกันวางแผนจัดที่ดินสำหรับปลูกข้าวไร่สำหรับบริโภคเอง สลับกับการปลูกถั่วสำหรับจำหน่ายร่วมกับพืชเศรษฐกิจอื่นๆที่โครงการหลวงฯส่งเสริมอยู่แล้ว เนื่องจากโครงการฯมีระบบชลประทานอยู่แล้ว ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด เชียงราย 31/01/2525

  ให้พิจารณาวางโครงการ และก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตามลำน้ำสาขาต่าง ๆ ของน้ำหงาว เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย สามารถทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝน - ฤดูแล้ง และมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดปีด้วย ควรพิจารณาดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยกะโหลก และอ่างเก็บน้ำห้วยมะค่า โดยเร่งด้วนเป็นอันดับแรก เพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่จัดสรรสำหรับราษฎรที่จะอพยพมาจากบริเวณที่จะถ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด ลำปาง 19/01/2525

  ให้พิจารณาโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านทุ่งตึง ในลำน้ำแม่สุก และพิจาณาสร้างฝายทดน้ำในลำน้ำแม่สุกท้ายอ่างเก็บน้ำทุ่งตึง เพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกเป็นช่วง ๆ ตามความเหมาะสม โดยระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งตึง ลงมาเสริมปริมาณตามฝายทดน้ำต่าง ๆ เพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกสามารถทำการเพาะปลูกได้ตลอดปี...

  อ่านต่อ »

1 ...44454647484950( 981 พระราชดำริ )

curve