ผู้พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

จังหวัด แพร่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2525

พระราชดำริ

ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตามลำน้ำสาขาต่าง ๆ ของแม่น้ำยม เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตอำเภอสอง และอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สามารถมีน้ำทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝน-ฤดูแล้ง และมีน้ำเพื่อการอุปโภคตลอดปีด้วย ตาที่ราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ดังกล่าว ควรพิจารณาก่อสร้างโดยเร่งด่วนตามความเหมาะสมต่อไป

สถานที่

บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเปาะในท้องที่บ้านลู ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่

curve