ผู้พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

จังหวัด ปราจีนบุรี วันที่ 16 มิถุนายน 2525

พระราชดำริ

ให้จังหวัดกับหน่วยราชการพิจารณาช่วยเหลือให้ราษฎรในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรี และบริเวณใกล้เคียง ได้มีการพัฒนางานฝึกอาชีพการเกษตร และงานศิลปาชีพอื่นๆในลักษณะฝึกงาน โดยส่วนราชการให้ความรู้ในแต่ละสาขา เพื่อที่ราษฎรจะได้นำความรู้และประสบการณ์ไปประกอบอาชีพของตนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป

สถานที่

โครงการพัฒนาบ้านคลองคันโท ตามพระราชดำริ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร

curve