ผู้พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2525

พระราชดำริ

ให้กรมชลประทานพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำแห่งใหม่ เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นกับซ่อมแซมบ่อพักน้ำเดิมที่มีอยู่แล้วให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่

สถานที่

โครงการหลวงพัฒนาที่ดินทุ่งเลิง บ้านแม่ขนิลเหนือ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

curve