• พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร 25/11/2526

  ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาและทดลองงานพัฒนาการเกษตรต่าง ๆ ตามความเหมาะสมสำหรับเป็นตัวอย่างให้ราษฎรนำไป ใช้ปฏิบัติต่อไป...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด นราธิวาส 29/09/2526

  ให้กรมชลประทานพิจารณาปรับปรุงฝายทดน้ำแห่งนี้ให้เป็นฝายถาวร พร้อมทั้งสร้างอาคารบังคับน้ำบริเวณปากคลองส่งน้ำของราษฎร สำหรับใช้ควบคุมน้ำ เพื่อให้สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรหมู่บ้านต่างๆในเขตอำเภอระแงะ เป็นเนื้อที่ประมาร 6,000 ไร่ ทำการเพาะปลูกและอุปโภคได้ตลอดทั้งปี ตลอดจนให้กรมชลประทานพิจารณาดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบองอ กับอ่างเก็บน้ำลาแป เพื่อจัดหาน้ำให้กับราษฎรในเขตพื้นที่บองอ เป็...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด ยะลา 27/09/2526

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหว่งใยถึงความเป็นอยู่ของราษฎร โดยเฉพาะท้องถิ่นห่างไกล จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาดูแลทุกข์สุข พร้อมทั้งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานตามเสด็จพระราชดำเนินมารักษาพยาบาลราษฎรผู้เจ็บป่วย ตลอดจนโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วย นอกจากนั้น มีพระราชกระแสให้ราษฎรช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าที่หายากใน...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด ปัตตานี 15/09/2526

  ให้เกษตรจังหวัดหาพันธุ์ไก่เพื่อพระราชทานแก่ราษฎร สำหรับนำไปขยายพันธุ์เป็นอาหารและจำหน่ายเป็นรายได้เสริม ตลอดจนจะทรงหาทางช่วยเหลือในด้านการส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ โดยจัดตั้งกลุ่มทอผ้า ตัดเย็บ จักสาน ขึ้นภายในหมู่บ้านต่อไป อีกทั้งได้มีพระราชดำริให้ราษฎรปลูกถั่วเขียว ซึ่งเป็นพืชที่มีคุณค่าทางอาหาร ช่วยรักษาโรคบางชนิด สามารถนำมาทำเป็นแป้งถั่วเขียวออกจำหน่ายยังต่างประเทศ และยังเป็นพืชหมุนเวียนที่ช่วยบำรุ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด นราธิวาส 14/09/2526

  ให้หาพันธุ์ไผ่สีสุกและพันธุ์หม่อน ให้ราษฎรปลูก เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการทำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่าย เป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการทำอาชีพสวนยาง...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด นราธิวาส 11/09/2526

  จุดประสงค์สำคัญของโครงการประเภทศูนย์ศึกษาการพัฒนา มีอยู่สองประการ ประการแรก เพื่อสาธิตการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ กล่าวคือ ช่วยให้ราษฎรในท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองในการเลี้ยงชีพได้ และมีโอกาสได้รับวิทยาการเกษตรแผนใหม่เพื่อช่วยให้การทำมาหากินมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับประการที่สอง ก็เพื่อสนับสุนนให้ส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆด้านสามารถปฏิบัติงานร่วมกัน ประสานงานกัน และผนึกกำลังกันอ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด นราธิวาส 11/09/2526

  จุดประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาฯ เพื่อเป็นการสาธิตการพัฒนาเบ็ดเสร็จหมายถึงทุกสิ่ง ทุกอย่าง ทุกด้าน ของชีวิตประชาชนที่จะหาเลี้ยงชีพในท้องที่จะทำอย่างไร และการนำเสนอวิทยาการแผนใหม่ จะสามารถที่จะหาดูวิธีการ จะทำมาหากินให้มีประสิทธิภาพ… ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่อยู่ในจังหวัดนราธิวาส เป็นศูนย์ศึกษาที่เน้นทางด้านค้นคว้าวิจัยและบริการในชีวิตความเป็นอยู่ในภาคใต้ หนักไปในทางดินที่เป็นพรุ ซึ่งเป็นปัญหามาก เ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด นราธิวาส 05/09/2526

  ทางวิทยาลัยเกษตรกรรมควรจะเน้นการศึกษาภาคปฎิบัติ ในทำนองกิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น ฝึกให้นักศึกษารู้จักเดินทางออกสำรวจสภาพภูมิประเทศบริเวณใกล้เคียง เพื่อศึกษาหาความรู้เรื่องพันธุ์ไม้ต่างๆในเขตป่าและสวนยาง เช่น ย่านลิเพากับกล้วยไม้ ตลอดจนเพื่อสอบถามความต้องการของราษฎรที่มีอาชีพต่างๆ เพื่อหาทางช่วยเหลือ ทั้งนี้ ควรฝึกหัดให้นักศึกษาใช้ประโยชน์จากแผนที่และเครื่องมือต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในภาคสนาม เช่น เข็ม...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด นราธิวาส 05/09/2526

  ให้ราษฎรช่วยกันเก็บย่านลิเพาโดยทรงรับซื้อไว้ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการจักสานผลิตภัณฑ์ของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ ในพะรบรมราชินูปถัมภ์...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด นราธิวาส 02/09/2526

  โครงการนี้เป็นลักษณะโครงการผสมผสานหรือโครงการเบ็ดเสร็จเพื่อเป็นโครงการตัวอย่างนี้ หน่วยงานทุกหน่วยงานจะต้องประสานงานกันในการจัดตั้งศูนย์พัฒนา ซึ่งจะเป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง โดยมีคณะกรรมการดำเนินงาน จัดหาและจัดรูปที่ดินทำกินที่อยู่ในเขตพื้นที่รับน้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถปลูกข้าวหมุนเวียนกับการปลูกพืชไร่ได้ตลอดทั้งปี จากนั้นก็จะเปิดรับสมัครราษฎรที่ขยันขัน...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด นราธิวาส 02/09/2526

  ตามที่มีพระราชดำริให้ดำเนินการโครงการนี้เป็นลักษณะโครงการผสมผสานหรือโครงการเบ็ดเสร็จ เพื่อเป็นโครงการตัวอย่างนี้ หน่วยงานทุกหน่วยจะต้องประสานงานกันในการจัดตั้งศูนย์พัฒนา ซึ่งจะเป็นสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง โดยมีคณะกรรมการดำเนินงาน จัดหาและจัดรูปที่ดินทำกินที่อยู่ในเขตพื้นที่รับน้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถปลูกข้าวหมุนเวียนกับการปลูกพืชไร่ได้ตลอดทั้งปี จากนั้น ก็...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด นราธิวาส 25/08/2526

  ให้กรมชลประทานพิจารณาสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านตันหยงบริเวณเหนือฝายทดน้ำบ้านพงบือเราะ เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับส่งน้ำมาเสริมให้ฝายทดน้ำบ้านพงบือเราะมีน้ำเพื่อการชลประทานอย่างบริบูรณ์ได้ตลอดปี ทั้งนี้ จะต้องเรียกประชุมเพื่อชี้แจงให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตโครงการเข้าใจว่าทุกคนจะได้รับผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าว เนื่องจากจะสามารถเพาะปลูกได้ปีละไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง ซึ่งเดิมไม่สามารถทำได้ เพราะฉะน...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด นราธิวาส 23/08/2526

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ควรครอบคลุมถึงการศึกษาและการพัฒนาป่าไม้บริเวณเขายาบีและเขาสำนัก ระยะต่อไปอาจจะพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กบน เขาทั้งสองแล้วต่อท่อชักน้ำจากอ่างเก็บน้ำลงมามาใช้... ควรที่จะขยายพื้นที่ของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ... ควรรวมพื้นที่ของชลประทานกับศูนย์ฯ เพื่อจักการเป็นแปลงศึกษา แปลงขยายพันธุ์ และให้ศูนย์เป็นส่วนให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรรอบๆโครงการ... พื้...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด ชลบุรี 27/06/2526

  ให้จัดทำบ่อพักน้ำเป็นระยะๆตามแนวทางระบายน้ำ เพื่อลดความแรงของกระแสน้ำซึ่งจะช่วยป้องกันการกัดเซาะและยังทำให้น้ำสามารถซึมออกไปรอบบ่อพักน้ำ ทำให้เกิดความชุ่มชื้นในบริเวณแปลงเพาะปลูกและให้รีบดำเนินการปลูกสวนป่าทดแทนในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วย...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด เพชรบุรี 31/05/2526

  ให้กรมชลประทานพิจารณางางโครงการฯ ประมาณ 15,000 ไร่ เพื่อการศึกษาพัฒนาป่าไม้ การพัฒนาด้านเกษตรกรรมต่างๆ ซึ่งจะสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรบริวณใกล้เคียง ทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง รวมทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดปี และยังใช้เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ำได้อีกด้วย โดยจะเริ่มโครงการในปีงบประมาณพุทธศักราช 2527 ซึ่งจะได้ทำการศึกษาทดลองเพื่อสรุปผลสำหรับเป็นแนวทางนำไปใช้ในการพั...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด เพชรบุรี 04/05/2526

  ให้พัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านการเกษตรกรรม โดยเน้นการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้กลับอุดมสมบูรณ์ดังเดิม สามารถทำการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการปลูกป่า จัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนการปลูกป่าและการเพาะปลูกพืช จัดระเบียบราษฎรให้ราษฎรในพื้นที่โครงการให้เข้าอยู่อาศัย และทำกินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับธรรมชาติ ให้ราษฎรเข้าร่วมดูแลรักษา ตลอดจนได้อาศัยผลผล...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด นครพนม 27/12/2525

  หมู่บ้านห้วยไหล่นี้ถึงแม้จะมีสภาพแห้งแล้งที่สุดในตำบลมหาชัย แต่ราษฎรก็สามารถจะหารายได้พิเศษทางอื่นมาช่วยจุนเจือครอบครัว ได้ หากได้รับการส่งเสริมและแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ ทั้งนี้ราษฎรจะต้องไม่ท้อถอยเพราะประเทศไทยยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่อีกมาก และทรงช่วยเหลือโดยการรับสตรีในหมู่บ้านเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้าในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโป...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด สกลนคร 11/12/2525

  ร่วมกันพิจารณาสำรวจลุ่มน้ำ เพื่อหาทางส่งน้ำมายังพื้นที่เพาะปลูกในเขตหมู่บ้านต่างๆที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ทั้งนี้ โดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงห่วงใยถึงความเป็นอยู๋ของราษฎรทั่วไป กับทรงรับผลผลิตสิ่งทอของชาวบ้าน เพื่อจัดหาตลาดจำหน่ายให้โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ ในพระบรมราชินูปถัมภ์...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด สกลนคร 01/12/2525

  ให้เจ้าหน้าที่ กองทัพภาคที่ 2 ส่วนหน้า สำรวจพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่ว่างเปล่าบริเวณเชิงเขาใกล้อ่างเก็บน้ำห้วยหีบ และห้วยทราย ร่วมกับนายทหารแผนที่ซึ่งโดยเสด็จพระราชดำเนิน เพื่อพิจารณาจัดสรรให้ราษฎรที่เป็นสมาชิกโครงการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเข้าทำกิน โดยทรงรับเข้าอยู่ในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กับมีพระราชดำริให้จัดตั้งธนาคารข้าวขึ้นในหมู่บ้านในระยะที่ยังไม่สามารถทำนาได้ เนื่องจากป...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด อุดรธานี 29/11/2525

  การวางแผนใช้ที่ดินสำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น นั้นจะต้องจำแนกที่ดินและจัดที่ดินให้เหมาะสม เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกบริเวณป่าสงวน กล่าวคือ อนุรักษ์ส่วนที่เป็นป่าไม้ไว้ โดยปลูกสวนป่าเพิ่มเติม ส่วนพื้นที่ทำกินซึ่งสามารถรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำ จะต้องสงวนส่วนหนึ่งไว้เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาสำหรับจัดเป็นแปลงสาธิตการเกษตรโดยให้เกษตรกรฝึกด้านปฏิบัติ และหารายได้จากผลผลิตในแปลงสาธิตในระยะจัดตั้งโครงการ...

  อ่านต่อ »

1 ...4344454647484950( 981 พระราชดำริ )

curve