• พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด นราธิวาส 05/10/2527

  ให้สำรวจพื้นที่และพิจารณาวางโครงการทำระบบคลองในทุ่งเป็นแนวขนานกับคลองมูโนะ เพื่อระบายน้ำเสียออกจากบริเวณที่ทำกิน ตลอดจนทำน้ำจืดเข้าไปล้างหน้าดิน และถ่ายเทน้ำจนกระทั่งดินเริ่มลดสภาพความเป็นกรด จึงทดลองปลูกข้าวโดยคัดเลือกพันธุ์ที่สามารถเก็บกี่ยวได้ทันก่อนน้ำจะท่วม นอกจากนั้นยังต้องทำลานพักปศุสัตว์ที่สูงกว่าระดับน้ำท่วมเป็นระยะๆ และทดลองปลูกพืชอาหารสัตว์บนลานดังกล่าว ต่อไปเมื่อสามารถแก้ไขสภาพน้ำท่วมไ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด นราธิวาส 04/10/2527

  ให้วางโครงการสร้างฝายทดน้ำพร้อมระบบท่อส่งน้ำในคลองสาขาของแม่น้ำสายบุรี ได้แก่ คลองไอร์ยาเด๊ะ คลองไอร์ปาลี และคลองไอร์บอง เพื่อจัดหาน้ำให้พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับบุกเบิกทำนาข้าวแบบขั้นบันได และสวนผลไม้ เป็นเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1,700 ไร่ สำหรับบริเวณที่มีโครงการจะสร้างฝายทดน้ำคลองไอร์บอง ในเขตพื้นที่กะลูบี...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด นราธิวาส 04/10/2527

  ให้ทดลองปลูกธัญพืชต่างๆในที่ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์บริเวณใกล้กับนาข้าว สำหรับเป็นอาหารศัตรูพืชดังกล่าว จะได้ลดการทำลายต้นข้าวลงบ้าง นอกจากนั้น หากสามารถปลูกได้เป็นปริมาณมาก ในอนาคตก็อาจใช้เป็นอาหารเสริมสำหรับปศุสัตว์ได้อีกด้วย...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด นราธิวาส 03/10/2527

  ให้ช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ป่าเหล่านี้ไว้ให้คงอยู่ เมื่อจับได้ขอให้เลี้ยงไว้โดยไม่ทำอันตราย และมีพระราชดำริให้เขตป่าแห่งชาตินี้อยู่ในโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าอีกแห่งด้วย...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด นราธิวาส 27/09/2527

  กำนันตำบลกะลุวอ จัดหาสถานที่ดูแลเลี้ยงสัตว์ป่าดังกล่าว ณ โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาสำนัก ตลอดจนมีพระราชดำริให้ราษฎรช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ป่าที่มีอยู่ตามธรรมชาติ โดยเฉพาะนกพันธุ์ต่างๆ ที่หายากและพบอยู่ในบริเวณภาคใต้เท่านั้น ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมบ้านสมาชิกสวนป่า กับทอดพระเนตรภูมิประเทศบริเวณโครงการฯ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด นราธิวาส 26/09/2527

  ให้กรมชลประทานพิจารณาผันน้ำจากแม่น้ำเข้ามาตามเหมืองเดิมของราษฎร ซึ่งจะต้องทำการขุดลอกเสียก่อน นอกจากนั้น จะต้องสำรวจที่ตั้งฝายของราษฎร หากพบว่าชำรุดเสียหาย จะได้สามารถซ่อมแซมให้เป็นฝายถาวรต่อไป ทั้งนี้ เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่บริเวณนี้สามารถเพาะปลูกข้าวและพืชหมุนหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด นราธิวาส 24/09/2527

  ในระยะแรกจะต้องเร่งปรับปรุงพื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์รวมของหมู่บ้านให้เป็นทุ่งหญ้าเสียก่อน โดยปลูกหญ้าที่เหมาะสมกับสภาพดินพรุ และมีคุณค่าทางอาหารพอ เนื่องจากโค กระบือ ไม่กินหญ้าพื้นเมืองที่ขึ้นในดินพรุ ทั้งนี้ เพื่อเตรียมไว้สำหรับใช้เลี้ยงโคที่โครงการฯ จัดหาไว้ให้สมาชิกแล้ว ในระหว่างนั้นต้องส่งเสริมให้สมาชิกเลี้ยงเป็ดเป็นอาชีพไปก่อน ในขณะเดียวกันทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองก็น่าจะขุดบ่อเป็นแนวขนานกับค...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด นราธิวาส 24/09/2527

  ในระยะแรกจะต้องเร่งปรับปรุงพื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์รวมของหมู่บ้านให้เป็นทุ่งหญ้าเสียก่อน โดยปลูกหญ้าพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพดินพรุ และมีคุณค่าทางอาหารพอ เนื่องจาก โค กระบือ ไม่กินหญ้าพื้นเมืองที่ขึ้นในดินพรุ ทั้งนี้ เพื่อเตรียมไว้สำหรับใช้เลี้ยงโคที่โครงการฯ จัดหาไว้ให้สมาชิกแล้ว ในระหว่างนั้นต้องส่งเสริมให้สมาชิกเลี้ยงเป็ดเป็นอาชีพไปก่อน ในขณะเดียวกัน ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองก็น่าจะขุดบ่อเป็นแนว...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด นราธิวาส 21/09/2527

  ให้เจ้าหน้าที่กรมนาวิกโยธินช่วยเหลือราษฎรในการสร้างโรงทอผ้าและโรงเลี้ยงไหม เพื่อให้สมาชิกมีสถานที่ฝึกงานเพิ่มเติม...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด นราธิวาส 21/09/2527

  ให้พิจารณาความเหมาะสมในการสร้างฝายเก็บกักน้ำขนาดเล็ก ในร่องน้ำใกล้ๆ เพื่อส่งน้ำมาใช้ในเขตโรงเรียน ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานีอนามัย และเป็นศูนย์กลางของกลุ่มโรงเรียนในด้านการกีฬากับกิจกรรมต่างๆ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด นราธิวาส 18/09/2527

  ให้กรมชลประทานพิจารณาขุดคลองส่งน้ำโดยรับน้ำจืดจากคลองมูโนะ ไปถึงพื้นที่ตำบลขุนทอง อำเภอตากใบ เพื่อใช้ประโยชน์ในการล้างหน้าดินบริเวณที่มีสภาพเป็นดินเปรี้ยว ไม่สามารถใช้เพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ได้ ให้ลดความเป็นกรดลง นอกจากนั้น คลองส่งน้ำดังกล่าวยังจะสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรตลอดแนวคลองอีกด้วย ส่วนคันคลองอีกฝั่งหนึ่งจะทำหน้าที่เก็บกักน้ำในพรุให้อยู่ในระดับที่จะใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้หาก...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด นราธิวาส 16/09/2527

  เป็นที่ทราบกันดีแล้ว เจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนา ก็คือศึกษาวิธีพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงวิธีแก้ปัญหาให้เกษตรกรด้วย ขณะนี้บางพื้นที่ราษฎรกำลังประสบปัญหาเรื่องที่ดินทำกินกลายสภาพเป็นดินเปรี้ยวในลักษณะต่างๆไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาจึงควรกำหนดพื้นที่ในเขตศูนย์ฯที่มีสภาพคล้ายคลึงกับที่ดินที่มีปัญหาแต่ละแห่ง แล้วสร้างสถานการณ์ให้เหมือนกับพื้นที่จริงที่สุด โดยใช้วิชาการเข้าช่วย ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด นราธิวาส 16/09/2527

  เป็นที่ทราบกันดีแล้ว เจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนา ก็คือศึกษาวิธีพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงวิธีแก้ปัญหาให้เกษตรกรด้วย ขณะนี้บางพื้นที่ราษฎรกำลังประสบปัญหาเรื่องที่ดินทำกินกลายสภาพเป็นดินเปรี้ยวในลักษณะต่าง ๆ ไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาจึงควรกำหนดพื้นที่ในเขตศูนย์ฯ มีสภาพคล้ายคลึงกับที่ดินที่มีปัญหาแต่ละแห่ง แล้วสร้างสถานการณ์ให้เหมือนกับพื้นที่จริงที่สุด โดยใช้วิชาการเข้าช่วย ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด นราธิวาส 16/09/2527

  ให้มีการทดลองทำดินให้เปรี้ยวจัด โดยการระบายน้ำให้แห้งและศึกษาวิธีการแก้ดินเปรี้ยว เพื่อนำผลไปแก้ปัญหาดินเปรี้ยวให้แก่ราษฎรที่มีปัญหาในเรื่องในเขตจังหวัดนราธิวาส โดยให้ทำโครงการศึกษาทดลองในกำหนดในกำหนด 2 ปี และพืชที่ทำการทดลองปลูกควรเป็นข้าว...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด นราธิวาส 16/09/2527

  ให้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินในเขตส่งน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำเขาสำนัก พื้นที่ประมาณ 150 ไร่โดยเร่งด่วน ใช้เป็นพื้นที่สำหรับการศึกษาการพัฒนาสวนยางแบบเอนกประสงค์ ร่วมกับการทดลองปลูกย่านลิเภา และพืชต่างๆในสวนยางตามความเหมาะสม...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด นราธิวาส 12/09/2527

  ขยายโครงการชลประทาน มูโนะ เป็นระยะที่ 2 การแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวหลังหมู่บ้านโคกชุมบก โดยแก้ไขด้วยวิธีขุดลอกคลองจากโคกยางมาเชื่อมต่อคลองบางเตย แล้วขุดคลองซอย เพื่อให้มีน้ำหล่อเลี้ยงดิน จะแก้ไขภาวการณ์เกิดกรดในดินได้ ให้ชลประทานคำนวณค่าก่อสร้างได้ อำเภอตากใบช่วยสำรวจเส้นทาง และการจัดซื้อที่ดินบริเวณแนวคลอง...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด นราธิวาส 12/09/2527

  พื้นที่บริเวณหมู่บ้านโคกชุมบก ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่ในเขตโครงการชลประทานมูโนะ ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ดินเปรี้ยว ได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาสร้างคลองส่งน้ำ นำน้ำจืดจากคลองชลประทานมูโนะเข้าไปช่วยชะล้างความเปรี้ยวของดินในบริเวณดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมนอกจากนั้นน้ำจืดที่ส่งเข้าไป ยังช่วยในการเพาะปลูก ได้อีกด้วยในโอกาสต่อไป...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด นราธิวาส 12/09/2527

  คลองชลประทานท่าร้างเพื่อส่งน้ำจืดเข้าไปในพื้นที่บริเวณบ้านโคกชุมบก ควรสร้างเลียบ พื้นที่บริเวณชายพรุ ไปจนถึงโครงการระบายน้ำคลองบางเตย เพื่อส่งน้ำจืดให้กับพื้นที่ในโครงการระบายน้ำจืดให้กับพื้นที่โครงการระบายน้ำคลองบางเตยเพื่อใช้เพื่อการเพาะปลูก และชะล้างควมเปรี้ยวของดินด้วย ซึ่งคลองส่งน้ำดังกล่าวควรก่อสร้างเป็นส่วนหนึ่งเพิ่มเติมเป็นโครงการชลประทานมูโนะ ระยะที่ 2 ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด นราธิวาส 12/09/2527

  ให้รีบดำเนินการขุดคลองส่งน้ำโดยรับน้ำจากคลองมูโนะ เข้ามาในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อใช้ชะล้างหน้าดินให้ลดสภาพความเป็นกรด นอกจากนั้น ยังสามารถส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกบริเวณสองฝั่งคลองส่งน้ำได้อีกด้วย สำหรับในกรณีที่มีปริมาณน้ำในพื้นที่ที่เป็นพรุเดิมเกินความต้องการก็จะสามารถระบายออกโดยใช้คลองระบายน้ำ ซึ่งจะทำให้น้ำเสียที่ต้องการระบายออกทิ้งไม่ปนกับน้ำจากคลองส่งน้ำซึ่งเป็นน้ำสะอาด ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา 22/08/2527

  ให้เป็นสหกรณ์ตัวอย่าง ผู้ดำเนินกิจการและผู้ใช้บริการต้องมีวินัยและความซื่อสัตย์ต่อกิจการสหกรณ์...

  อ่านต่อ »

1 ...414243444546474849...50( 981 พระราชดำริ )

curve