• พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร 30/12/2524

  ให้พิจารณาจัดหาพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม หรือพื้นที่สาธารณประโยชน์เพื่อจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนา เช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ให้เป็นศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาในเขตพื้นที่ชายทะเล...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด จันทบุรี 28/12/2524

  ให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมจัดทำโครงการพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลของจังหวัดจันทบุรี...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด สกลนคร 28/11/2524

  ให้สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการวางแผนส่งเสริมการปลูกพืชชนิดต่างๆ สำหรับป้อนวัตถุดิบให้โรงงาน เพื่อผลิตมะเขือเทศเข้มข้น อาหารเด็กซึ่งใช้ข้าวและถั่วเหลือง แบะแซหรือกลูโคสจากแป้งมันสำปะหลัง หน่อไม้กระป๋อง ข้าวโพดกระป๋อง สับปะรดกระป๋อง พืชตากแห้ง ตลอดจนผลิตภัณฑ์ดองค็ม-เคลือบหวานประเภทต่างๆ เป็นต้น...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด สกลนคร 22/11/2524

  ให้พิจารณาวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำทำนบดินแบบถาวร เพื่อให้ราษฎรมีน้ำสำหรับการเพาะปลูก และการอุปโภคตลอดปี...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด สุรินทร์ 04/11/2524

  ให้ส่งเสริมการปลูกถั่วเหลือง ในโครงการพัฒนาตามพระราชำริเป็นพืชหมุนเวียน เนื่องจากเป็นพืชที่ต้องการน้ำน้อย และยังช่วยบำรุงดิน ตลอดจนมีตลาดสำหรับจำหน่ายผลผลิตที่มั่นคงนอกจากนั้นยังทรงสนับสนุนให้มีการปลูกถั่วเหลืองตามโรงเรียนในชนบท ในลักษณะโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เพื่อใช้ทำน้ำถั่วเหลืองให้เด็กได้บริโภคเป็นอาหารเสริมซึ่งมีโปรตีนสูง แต่ทำง่ายและเสียค่าใช้จ่ายน้อย ทั้งนี้ได้พระราชทานอุปกรณ์การผลิต...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด สุรินทร์ 04/11/2524

  ให้กรมชลประทานพิจาณณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก จำนวน 6 แห่ง เพื่อจัดหาน้ำให้เหมาะกับพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรในหมู่บ้านต่างๆ ในเขตพื้นที่รอบเชิงเขพนมสวาย เป็นเนื้ที่ประมาณ 1,450 ไร่ ให้สามารถทำการเพาะปลูกได้ตลอดปี นอกจากนั้นยังมีโครงการจัดสรรที่ดินบริเวณป่าเสื่อมโทรมให้ราษฎรที่ขาดแคลนที่ดินเข้าทำกิน โดยมีการจัดส่งน้ำให้ตลอดปีเช่นกัน ซึ่งจะทำให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นอุทยานเกษตรอย่างสมบูรณ์เช่นเด...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด บุรีรัมย์ 03/11/2524

  ให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรในหมู่บ้านต่างๆในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำลำนางรอง เพื่อให้สามารถทำกรเพาะปลูกได้ตลอดปี เป็นเนื้อที่ประมาณ 101,000 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด บุรีรัมย์ 03/11/2524

  ให้ส่งเสริมการปลูกถั่วเหลือง ในโครงการพัฒนาตามพระราชำริเป็นพืชหมุนเวียน เนื่องจากเป็นพืชที่ต้องการน้ำน้อย และยังช่วยบำรุงดิน ตลอดจนมีตลาดสำหรับจำหน่ายผลผลิตที่มั่นคงนอกจากนั้นยังทรงสนับสนุนให้มีการปลูกถั่วเหลืองตามโรงเรียนในชนบท ในลักษณะโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เพื่อใช้ทำน้ำถั่วเหลืองให้เด็กได้บริโภคเป็นอาหารเสริมซึ่งมีโปรตีนสูง แต่ทำง่ายและเสียค่าใช้จ่ายน้อย ทั้งนี้ได้พระราชทานอุปกรณ์การผลิต...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด นราธิวาส 18/08/2524

  ด้วยพื้นที่จำนวนมากในจังหวัดนราธิวาสเป็นที่ลุ่มต่ำ มีน้ำท่วมขังตลอดปี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 300,000 ไร่ กสิกรจำนวนมากไม่มีที่ทำกิน แม้เมื่อระบายน้ำออกหมดแล้ว ยังยากที่จะใช้ประโยชน์ทางการเกษตรให้ได้ผล ทั้งนี้เนื่องจากดินมีสารไพไรท์ทำให้เกิดกรดกำมะถัน เมื่อดินแห้งทำให้ดินเปรี้ยว ควรปรับปรุงดินให้ดีขึ้น ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่จะมีการปรับปรุงพัฒนา โดยให้มีหน่วยงานต่างๆที่...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา 08/03/2524

  วัตถุประสงค์ของการตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาก็คือ การพัฒนาที่ทำกินของราษฎรให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น โดยการพัฒนาที่ดิน พัฒนาแหล่งน้ำ ตลอดจนฟื้นฟูสภาพป่า และใช้หลักวิชาการเกษตรในการวางแผนการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ โดยใช้เงินจากการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาเป็นทุนในการพัฒนา ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาจะเป็นฟาร์มตัวอย่างที่เกษตรทั่วไปและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสามารถมาเยี่ยมชมการสาธิตเกี่ยวกับเกษตรกรรรม เพื่อเป็นการ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด พะเยา 15/01/2524

  ให้พิจาณาปรับปรุงหนองเล็งทราย ให้เป็นอ่างเก็บน้ำอย่างถาวร เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตอำเภอแม่ใจ สามารถใ้ช้น้ำทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝน-ฤดูแล้ว และมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคตลอดปีด้วย...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด น่าน 07/01/2524

  ให้พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำจำและอ่างเก็บน้ำกุ่ย โดยเร่งด่วน เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ ในท้องที่ตำบลเมืองจัง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน สามารถทำการเพาะปลูกได้ตลอดปี...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด ลำปาง 05/01/2524

  ให้พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยไร่และอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ในท้องที่ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยเร่งด่วน เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง สามารถทำการเพาะปลูกได้ตลอดปี...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา 21/07/2523

  ในการสำรวจการชะล้างหน้าดินในฤดูฝน มาตรการการรักษาถนนภายในศูนย์ ตลอดจนความเหมาะสมในการปลูกพันธุ์ไม้และพืชไร่ การทำนาดำ นาหว่าน และการเลี้ยงพันธุ์ปลาในนาข้าว ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา 12/08/2522

  หากจะสร้างเป็นสถานที่ศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรจะได้ไหม เมื่อผู้ถวายที่ดินยินดีจึงมีพระราชดำรัสกับข้าราชการกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับความสำคัญของการสำรวจดินโดยละเอียด เพื่อจัดแบ่งส่วนให้เป็นประโยชน์ต่อการที่จะให้ผู้สนใจได้มาทัศนศึกษาในด้านการชลประทาน การเกษตรกรรม การปศุสัตว์ ตลอดจนสาธิตอุตสาหกรรมในครัวเรือน...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา 19/07/2522

  ให้กรมชลประทานสำรวจภูมิประเทศเพื่อพิจารณาวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กปิดกั้นลำห้วยเจ๊ก และให้พิจารณาโครงการชลประทานขนาดเล็กไว้ตามบริเวณลำห้วยที่เป็นลำน้ำสาขาของลำน้ำโจนทั้งหมด...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด หนองคาย 11/05/2522

  ให้พิจารณาวางโครงการเก็บกักในลุ่มน้ำห้วยฮี้ ในบริเวณที่ถูกน้ำท่วมอยู่เป็นประจำเป็นตอน ๆ ในรูปโครงการประเภทเหมืองฝาย เพื่อมิให้น้ำล้นเอ่อเข้าท่วมพื้นที่เพาะปลูกได้ ส่วนตอนบนของลำห้วยฮี้ ตลอดจนต้นน้ำสาขาต่าง ๆ ควรจัดทำเป็นอ่างเก็บน้ำไว้...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด บึงกาฬ 22/11/2520

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2520 ได้พระราชดำริว่า ทำเลที่จะสร้างเขื่อนเก็บน้ำบ้านนาต้องพิกัด 48QUF847-060 แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ระวาง 5745-II ที่บริเวณบ้านนาต้อง ตำบลโคกก่อง อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย นั้น เหมาะสมแล้วควรดำเนินการสร้างต่อไป...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด เลย 20/11/2520

  ควรพิจารณาาวางโครงการชลประทานลุ่มน้ำเลย โดยพิจารณาโครงการเขื่นเก็บกักน้ำแม่น้ำเลย ที่พิกัด 47 QQU 825 - 860 (บ้านหัวกะโป๊ะ) เขื่อนเก็บกักน้ำทน ที่พิกัด 47 QQV 830 - 080 (บ้านโพนงาม) แนที่มาราส่วน 1 : 50,000 ระวาง 5343 I ตามข้อเสนอแนะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2520 เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรมนลุ่มน้ำเลยทำการเพาะปลูกได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง และมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคไ้...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด สกลนคร 22/11/2519

  ได้เสด็จเยี่ยมกิจการชลประทานน้ำอูน ได้ทรงปรารภว่า ราษฎรที่อาศัยอยู่ตามบริเวณเทือกขาภูพานมีความเป็นอยู่แร้นแค้น อยากสร้างอ่างเก็บน้ำ และทรางมีพระราชประสงค์ให้กรมชลประทานพิจารณาดำเนินการ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มเป็นโครงการหนึ่งใน 17 โครงการที่ได้ทรงมีพระราชปรารภดังกล่าวข้างต้น กรมชลประทานจึงได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ เพื่อวางแผนก่อสร้างและพบว่าแนวก่อสร้างเขื่น เพื่อเก็บกักน้ำได้...

  อ่านต่อ »

1 ...454647484950( 981 พระราชดำริ )

curve