• พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด นราธิวาส 27/06/2527

  ให้ดำเนินการทดลองปรับปรุงดิน โดยใช้ Rock phosphate ในพื้นที่พรุเปรียบเทียบกับหินฝุ่น โดยจัดหาวัสดุ Rock phosphate จากแหล่งท้องถิ่นเช่น ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือท้องที่ใกล้เคียงมาทดลองดู ดังนั้น จึงมอบหมายให้ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง เป็นผู้รับผิดชอบ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด เชียงใหม่ 02/03/2527

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ควรทำการศึกษาการพัฒนาป่าไม้พื้นที่ต้นน้ำลำธารให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์เป็นหลักต้นทางและปลายทางเป็นการศึกษาการประมงตามอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรอย่างแท้จริง ผสมกับการศึกษาด้านสหกรณ์ ด้านเกษตรกรรม ด้านปศุสัตว์(รวมโคนม) และด้านเกษตรอุตสาหกรรม รวมทั้งด้านตลาดอีกด้วย เพื่อให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้แห่งนี้เป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบ ก่อให้เกิดประโย...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด เชียงใหม่ 23/02/2527

  ให้ก่อสร้างโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนราษฎรบ้าดอยป่าคา ในการปลูกข้าวสำหรับบริโภคและไม้ผล เช่น ลิ้นจี่...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด เชียงใหม่ 21/02/2527

  พัฒนาพื้นที่ป่าไม้ โดยควบคุมไม่ให้มีการตัดฟันไม้ในบริเวณป่าไม้ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และทำการปลูกไม้ใช้สอย คือ ไม้ใช้สำหรับในการก่อสร้าง ไม้สำหรับใช้ทำฟืน ไม้ผลชนิดต่างๆ ในเนื้อที่ประมาณ 40,000 ไร่ เพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นบริเวณต้นน้ำลำธารที่สมบูรณ์ต่อไป นอกจากนั้นยังมีโครงการจะทดลองปลูกต้นแมคาดาเมียนัทตามบริเวณขอบอ่างเก็บน้ำ เนื่องจากเป็นไม้ผลที่จะสามารถทำรายได้สูงมากหากไม่มีอุปสรรคทางด้านวิชาการ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด เชียงใหม่ 21/02/2527

  เมื่อเจ้าหน้าที่ของศูนย์ขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลซึ่งล้วนเป็นนักวิชาการและนักพัฒนา ได้เข้ามาสร้างความเจริญด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่นทุรกันดารในบริเวณนี้ ซึ่งอยู่ในเขตโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง ก็น่าจะพิจารณาขยายกิจการให้เป็นศูนย์พัฒนาเกษตรกรรมในอนาคต โดยส่งเสริมกิจการด้านสังคมอื่นๆอีกด้วย เช่น การศึกษา การอนามัย และการศาสนา ตลอดจนทำหน้าที่สนับสนุนกิจการของโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จฯ ซึ่งเป็นโครง...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด เชียงใหม่ 19/02/2527

  ให้สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้เป็นฝ่ายดูแล...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด เชียงใหม่ 16/02/2527

  เมื่อพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวร่องน้ำต่างๆแล้ว จะต้องส่งเสริมให้ราษฎรปลูกข้าวสำหรับบริโภคจนเพียงพอแก่ความต้องการ เพราะจะเป็นการช่วยให้ราษฎรชาวเขาลดการปลูกฝิ่น เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้สำหรับนำไปซื้อข้าวใบริโภค สำหรับพื้นที่บริเวณต่ำลงไปก็จะสามารถพัฒนาให้เป็นแปลงปลูกผลไม้เมืองหนาวชนิดต่างๆได้อย่างเหมาะสม...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด เชียงใหม่ 13/02/2527

  เจ้าหน้าที่โครงการหลวงซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการ จะต้องทำหน้าที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์พร้อมกันไปด้วย ทั้งนี้ เพื่อช่วยพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรในบริเวณเขตโครงการฯ ให้สามารถดำรงชีพโดยไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน 08/02/2527

  ให้พิจารณาจัดหาน้ำให้ราษฎร และจัดรูปที่ดินโดยมอบสิทธิทำกินให้ ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด เชียงใหม่ 05/02/2527

  ให้พิจารณาจัดหาน้ำให้ราษฎรสามารถปลูกข้าวให้เพียงพอสำหรับบริโภคในหมู่บ้าน ตลอดจนปลูกพืชไร่ตระกูลถั่ว เช่น ถั่วเขียว และพืชผักสวนครัวสลับกับการปลูกข้าว ทั้งนี้เพื่อให้ราษฎรใช้บริโภคและจำหนายเป็นรายได้เสริม...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด เชียงใหม่ 03/02/2527

  เป้าหมายหลักของโครงการฯแห่งนี้ คือการฟื้นฟูและอนุรักษ์บริเวณต้นน้ำห้วยฮ่องไคร้ซึ่งมีสภาพแห้งแล้งโดยเร่งด่วน โดยทดลองใช้วิธีการใหม่ เช่น การผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำในระดับบนลงไปตามแนวล่องน้ำต่างๆ เพื่อช่วยให้ความชุ่มชื้นค่อยๆแผ่ขยายตัวออกไป สำหรับน้ำส่วนที่เหลือก็จะไหลลงอ่างเก็บน้ำในระดัยต่ำลงไป เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านงานเกษตรกรรมต่อไป ในการนี้ ควรเริ่มปลูกป่าทดแทนตามแนวร่องน้ำซึ่งมีความชุ่มชื้นมาก...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด เชียงใหม่ 19/01/2527

  ให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานพิจารณาสร้างฝายทดน้ำให้ห้วยขุนแปะ พร้อมทั้งบ่อพักน้ำ เพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรบ้านขุนแปะกับหมู่บ้านใกล้เคียง เป็นเนื้อที่ประมาณ 1,500 ไร่ ได้ตลอดทั้งปี...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด เชียงใหม่ 13/01/2527

  ให้สร้างบริเวณสำหรับราษฎรซักผ้า เพื่อไม่ให้น้ำทิ้งไปปะปนกับน้ำใช้ โดยทางตำรวจตระเวนชายแดนร่วมกับชาวบ้านรับจะร่วมมือในการดำเนินการ เนื่องจากต้นน้ำซับนี้ถ้าสามารถกักเก็บไว้จะสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกได้ถึง 800-1,000 ไร่ ดังนั้น จึงมีพระราชดำริให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานพิจารณาสำรวจและออกแบบสถานที่เก็บกักน้ำ โดยให้ราษฎรในเขตบ้านจะด่านร่วมมือกันก่อสร้าง โดยจะใช้ทุนในโครงการกษตรเพื่ออาหารกลางวันใ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด สกลนคร 12/12/2526

  ให้พิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กบริเวณรอบๆเนินทีปลูกสวนป่าซึ่งเริ่มมีความชุ่มชื้นขึ้น โดยสร้างลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆ จะทำให้สามารถจัดที่ดินบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำให้เป็นที่ทำกินของสมาชิกหมู่บ้านป่าไม้ได้ นอกจากนั้น ให้พิจารณาปลูกไม้ผล เช่น ต้นมะม่วง รอบอ่างเก็บน้ำดังกล่าวด้วย...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด สกลนคร 01/12/2526

  ให้ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่ยังว่าง และขอให้ช่วยกันบำรุงรักษาต่อไป...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด สกลนคร 27/11/2526

  ให้พิจารราวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อสนับสนุนน้ำให้กับโครงการศูนย์ศึกาการพัฒนาภูพาน เป็นเนื้อที่ประมาณ 1,200 ไร่ ได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่นอกพื้นที่รับน้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเดียก สำรหับโครงการฯนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริเบื้องต้น ให้จัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามพระราชดำริ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์ศึกษาและทดลองงานพั...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด สกลนคร 27/11/2526

  พื้นที่พัฒนาป่าไม้ระหว่างแนวท่อส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยตาดไฮใหญ่กับห้วยยาง ประมาณ 800 ไร่ ควรสร้างบ่อจ่ายน้ำขนาดเล็กไว้ตามแนวท่อส่งน้ำบริเวณลูกเนินและสร้างอาคารบังคับน้ำบริเวณที่ท่อส่งน้ำตัดผ่านลำห้วยสายต่าง ๆ ด้วยเพื่อส่งน้ำสนับสนุนการพัฒนาป่าไม้ในพื้นที่นี้ และควรก่อสร้างฝายเก็บน้ำสายต่าง ๆ ไว้เป็นช่วง ๆ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในดิน สนับสนุนการพัฒนาป่าไม้สำหรับการในระยะฤดูแล้งจะระบายน้ำจากท่...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด สกลนคร 27/11/2526

  โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ควรครอบคลุมถึงการพัฒนาป่าไม้บริเวณต้นน้ำห้วยตาดไฮใหญ่ และบริเวณต้นน้ำของอ่างเก็บน้ำภูไม้รวกด้วยโดยให้พิจารณาเป็นพื้นที่พัฒนาป่าไม้ในเขตปริมณฑลของศูนย์ฯ พื้นที่ประมาณ 7,500 ไร่ และควรพิจารณาจัดตั้งหมู่บ้านป่าไม้ขึ้นที่ต้นน้ำครอบครัวละประมาณ 100 ไร่ เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการพัฒนาป่าไม้ในพื้นที่ดังกล่าว...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด สกลนคร 27/11/2526

  ให้จัดทำ deep cultivation ในพื้นที่โครงการศูนย์ฯ ซึ่งมีสภาพเนื้อดินทรายหนา ดินเหนียวอยู่ชั้นใต้ดินให้ดำเนินการ โดยใช้เครื่องจักไถกลบหน้าดินนำดินชั้นล่างให้กลับขึ้นมาอยู่ชั้นบน หรืออาจลอกดินเลนในห้วยหนองน้ำมาถมปรับปรุงหน้าดิน ใช้ปุ๋ยคอกปรับปรุงบำรุงดินให้สามารถปลูกพืชต่าง ๆ ได้ ให้ทดลองเป็นบางส่วนก่อน เมื่อได้ผลดีก็จะแบ่งให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์คนละประมาณ 1 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  จังหวัด สกลนคร 25/11/2526

  ให้นำการทดลองการปลูกต้นยูคาลิปตัส โดยเปรียบเทียบการปลูกในขณะที่กล้าไม้มีรากงออยู่ในถุงกับการปลูกรากตรงอย่างไหนจะเจริญเติบโตเร็วกว่ากัน...

  อ่านต่อ »

1 ...424344454647484950( 981 พระราชดำริ )

curve