ผู้พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

จังหวัด แม่ฮ่องสอน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2525

พระราชดำริ

ควรสร้างฝายชุ่มชื้นกั้นตามร่องน้ำรอบๆบริเวณศูนย์พัฒนา เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของป่าต้นน้ำลำธารบริเวณพื้นที่ตอนบน ทั้งนี้จะต้องอนุรักษ์พันธุ์ไม้และพันธุ์สัตว์ป่าด้วย ส่วนพื้นที่ตอนล่างซึ่งเป็นเขตพัฒนานั้น ควรจัดระบบชลประทานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยสร้างบ่อพักน้ำตามจุดต่างๆเพื่อรับน้ำจากฝายมาเก็บสำรองไว้ สำหรับจ่ายไปยังบริเวณที่พักอาศัยหรือแปลงเพาะปลูกรอบๆบ่อน้ำแต่ละแห่ง นอกจากนั้นน่าจะพิจารณาการตั้งโรงสีข้าวขนาดเล็กราคาประหยัด เพื่อบริการสีข้าวให้แก่ธนาคารข้าว และยังสามารถเลี้ยงไก่แบบเลี้ยงปล่อยบริเวณโรงสีข้าวได้อีกด้วย

สถานที่

ศูนย์พัฒนาปางตอง

curve