ผู้พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

จังหวัด พิษณุโลก วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2525

พระราชดำริ

      1. ควรพิจารณาวางโครงการบริเวณตอนเหนือของทุ่งสาน เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ นอกเขตชลประทานทุ่งสาน ซึ่งเป้นพื้นที่บริเวณทุ่งสานตอนบน และตอนกลาง สามารถมีน้ำทการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝน-ฤดูแล้ง นอกจากนั้นยังจะช่วยบรรเทาอุทกภัยสำหรับพื้นที่เพาะปลูกบริเวณทุ่งสานอีกด้วย
      2. ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างเขื่นเก็บกักน้ำแควน้อยในเขตอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลกโดยเร่งด่วน เขื่อนเก็บกักน้ำแควน้อยนี้ควรพิจารณาวางโครงการให้เก็บกักน้ำไว้อย่างเต็มที่เพื่อการบรรเทาอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำแควน้อยตอนล่าง และจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการให้เก็บกันน้ำได้อย่างเต็มที่ เพื่อการบรรเทาอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำแควน้อยตอนล่างและจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการชลประทานพิษณุโลก และโครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่ให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์ต่อไป
     3. ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก้บน้ำตามลำน้ำสาขาต่าง ๆ ของแควน้อยตอนล่าง บริเวณท้ายเขื่อนเก็บกักน้ำแควน้อย เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก พื้นที่ประมาณ 19,000 ไร่ สามารถทำการเพาะปลูกได้ตลอดปี นอกจากนั้นยังจะช่วยบรรเทาอุทกภัยแก่พื้นทีเพาะปลูกบริเวณท้ายอ่างต่าง ๆ ดังกล่าว

สถานที่

เขื่อนนเรศวร บ้านหาดใหญ่ ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม

curve