ผู้พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

จังหวัด แม่ฮ่องสอน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2525

พระราชดำริ

ควรใช้ที่ดินในเขตศูนย์พัฒนาฯ ซึ่งมีระบบชลประทานอย่างสมบูรณ์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยจัดพื้นที่เพื่อปลูกข้าวให้สามารถมีผลผลิตสำหรับบริโภคอย่างเพียงพอเสียก่อน แล้วจึงส่งเสริมให้ปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น ไม้ผล เป็นต้น

สถานที่

ศูนย์พัฒนาในสอย โครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านห้วยขาน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

curve