ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด สกลนคร วันที่ 27 พฤศจิกายน 2525

พระราชดำริ

ให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานแนะนำให้ชาวบ้านทำท่อยางหรือคลองซอย เพื่อสะดวกในการส่งน้ำเข้าพื้นที่เพาะปลูก

สถานที่

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังถ้า ตามพระราชดำริ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

curve