ผู้พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ 05 มีนาคม 2525

พระราชดำริ

ให้เจ้าหน้าที่โครงการหลวงส่งเสริมให้ราษฎรปลูกข้าวไร่ตามพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ โดยให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างฝายทดน้ำที่ต้นน้ำแม่ลาน้อย เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่บริเวณเพาะปลูกบ้านป๊อก เป็นเนื้อที่ 400 ไร่

สถานที่

โครงการหลวงศูนย์ตีนตก บ้านตีนตก ตำบลห้วยแก้ว อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

curve