ผู้พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2525

พระราชดำริ

ให้เจ้าหน้าที่โครงการหลวงฯและราษฎรร่วมกันวางแผนจัดที่ดินสำหรับปลูกข้าวไร่สำหรับบริโภคเอง สลับกับการปลูกถั่วสำหรับจำหน่ายร่วมกับพืชเศรษฐกิจอื่นๆที่โครงการหลวงฯส่งเสริมอยู่แล้ว เนื่องจากโครงการฯมีระบบชลประทานอยู่แล้ว

สถานที่

โครงการหลวงปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

curve