ผู้พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ 03 มีนาคม 2525

พระราชดำริ

ให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก เพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกของราษฎร ตลอดจนสำรวจพื้นที่ซึ่งสามารถขยายเป็นที่ทำกินได้

สถานที่

โครงการหลวงสามหมื่น ตำบลเวียงแห กิ่งอำเภอเวียงแห อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

curve