ผู้พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

จังหวัด เชียงราย วันที่ 31 มกราคม 2525

พระราชดำริ

ให้พิจารณาวางโครงการ และก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตามลำน้ำสาขาต่าง ๆ ของน้ำหงาว เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย สามารถทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝน - ฤดูแล้ง และมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดปีด้วย ควรพิจารณาดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยกะโหลก และอ่างเก็บน้ำห้วยมะค่า โดยเร่งด้วนเป็นอันดับแรก เพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่จัดสรรสำหรับราษฎรที่จะอพยพมาจากบริเวณที่จะถูกน้ำท่วมเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยไคร้ แล้วดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยไครโดยเร่งด่วนเป็นอันดับต่อไป

สถานที่

บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยบ้าน ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง

curve