ผู้พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา วันที่ 25 พฤษภาคม 2525

พระราชดำริ

ให้ร่วมมือกันพิจารณาวางโครงการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว โดยเริ่มดำเนินการในเขตพื้นที่ตำบลห่อหมก และตำบลบ้านเกาะ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 6,000 ไร่ ให้เป็นตัวอย่างเสียก่อน ในขณะเดียวกันก็ควรพยายามจัดราษฎรที่มีที่ทำกินของตนเอง รวมเข้าเป็นกลุ่มในลักษณะสหกรณ์เพื่อจัดรูปที่ดินและวางแผนการเพาะปลูกตลอดจนการเลี้ยงปลาให้รัดกุม ในด้านชลประทานก็ต้องเร่งสร้างระบบสูบน้ำเข้าพื้นที่ทำกินสามารถเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี สำหรับคันกั้นน้ำก็สามารถปรับปรุงให้ใช้เป็นถนนสำหรับการคมนาคมและขนส่งผลผลิตได้อีกด้วย

สถานที่

ภูมิประเทศในเขตพื้นที่ตำบลห่อหมก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

curve