ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด สกลนคร วันที่ 22 พฤศจิกายน 2525

พระราชดำริ

ให้ทางกองทัพภาคที่ 2 ดำเนินการสร้างแทงค์น้ำแบบถาวร เพื่อเก็บน้ำสำหรับบริโภคประจำหมู่บ้าน กับให้กรมชลประทานพิจารณาสร้างฝายเก็บน้ำสำหรับใช้ในการเพาะปลูก อีกทั้งทรงรับสมาชิกเข้าอยู่ในโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สถานที่

วัดค้อน้อยสามัคคี หมู่ที่ 5 บ้านค้อน้อย ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

curve