ผู้พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

จังหวัด ลำปาง วันที่ 19 มกราคม 2525

พระราชดำริ

ให้พิจารณาโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านทุ่งตึง ในลำน้ำแม่สุก และพิจาณาสร้างฝายทดน้ำในลำน้ำแม่สุกท้ายอ่างเก็บน้ำทุ่งตึง เพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกเป็นช่วง ๆ ตามความเหมาะสม โดยระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งตึง ลงมาเสริมปริมาณตามฝายทดน้ำต่าง ๆ เพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกสามารถทำการเพาะปลูกได้ตลอดปี

สถานที่

เขตหมู่บ้านใหม่พัฒนา ตำบลแจ้ซ้อน กิ่งอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

curve