ผู้พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ 08 มีนาคม 2525

พระราชดำริ

ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทพิจารณาสร้างฝายเก็บน้ำ เพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกได้ประมาณ 1,500 ไร่

สถานที่

โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงหมู่ที่ 5 บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

curve