ผู้พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ 03 มีนาคม 2525

พระราชดำริ

ให้พิจารณานำน้ำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานกับให้ปรับปรุงพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมตัวอย่างอีกด้วย

สถานที่

โครงการหลวงแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

curve