ผู้พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

จังหวัด ฉะเชิงเทรา วันที่ 22 เมษายน 2525

พระราชดำริ

ให้ดำเนินการจัดรูปที่ดินพื้นที่ละประมาณ 20,000 ไร่ เพื่อพิจารณาจัดสรรให้ราษฎรที่ยากจนเข้าอยู่อาศัยและทำกินเป็นการถาวร โดยจะมอบสิทธิทำกินให้ ซึ่งหมายความว่าจะสามารถทำกินไปตลอดชั่วลูกชั่วหลาน แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อันจะช่วยอนุรักษ์ดินตลอดจนหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำลำธารแหล่งอื่นต่อไปอีก การนี้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำคลองระบม ซึ่งเป็นสาขาสายหนึ่งของคลองทำลาดเมื่อก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว อ่างเก็บน้ำแต่ละแห่งจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดกับสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่จัดสรรสำหรับทำการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค เป็นเนื้อที่ประมาณ 20,000 ไร่ นอกจากนั้นยังจะสามารถส่งน้ำส่วนที่เหลือใช้ลงลำน้ำเดิม เพื่อช่วยเหลือโครงการฝายทำลาดตอนล่าง ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการฯ เป็นเนื้อที่ประมาณ 140,000 ไร่ โดยเฉพาะช่วงในฤดูแล้ง

สถานที่

โครงการชลประทานในเขตพื้นที่อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

curve