ผู้พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

จังหวัด สกลนคร วันที่ 22 พฤศจิกายน 2519

พระราชดำริ

        ได้เสด็จเยี่ยมกิจการชลประทานน้ำอูน ได้ทรงปรารภว่า ราษฎรที่อาศัยอยู่ตามบริเวณเทือกขาภูพานมีความเป็นอยู่แร้นแค้น อยากสร้างอ่างเก็บน้ำ และทรางมีพระราชประสงค์ให้กรมชลประทานพิจารณาดำเนินการ
        โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มเป็นโครงการหนึ่งใน 17 โครงการที่ได้ทรงมีพระราชปรารภดังกล่าวข้างต้น กรมชลประทานจึงได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ เพื่อวางแผนก่อสร้างและพบว่าแนวก่อสร้างเขื่น เพื่อเก็บกักน้ำได้ก่อให้เิกิดน้ำท่วมพื้นที่นาจำนวนมาก ประกอบกับพื้นที่บริเวณหัวงานอยู่ในเขตพื้นที่ป่าเตรียมการสงวนป่าภูวง และเป็นเขตประกาศปิดป่าตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กรมชลประทานจึงได้ชะลอการก่อสร้างโครงการนี้ชั่วคราวเมื่อปี 2521
        ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2525 พระบาทสมเด็จพระเ้จ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานกระแสพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาแะลก่อสร้างอ่างเ็บน้ำกับฝายทดน้ำ ทางบริเวณต้นน้ำห้วยกระเฌอ และฝายทดน้ำในลำห้วยกระเฌอเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นประโยชน์กับราษฎรในเขตตำบลกุดไห อำเภอกุดบากเป็นอย่างยิ่ง ในขณะเดียวกันเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2535 ได้มีราษฎรทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระราชทานอ่างเก็บน้ำ โดยขอให้สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มขึ้น ณ บริเวณที่กรมชลประทานได้ทำการปรับปรุงแนวก่อสร้างเขื่อนเพื่อเก็บกักน้ำใหม่ ซึ่งได้ลดพื้นที่นาที่ถูกน้ำท่วมลงไปจำนวนมากพร้อมกันนั้น ในระยะเวลาไล่เลี่ยนกัน ราษฎรในเขตอำเภอนิคมน้ำอูนและข้างเคียงกัน ได้ร้องขอความช่วยเหลือผ่านทางสมาชิกผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนครเมื่อปี 2536 ว่าขาดแคลนน้ำอุปโภค และการเกษตรในฤดูแล้ง

สถานที่

บ้านพุ่ม ตำบลแร่ อำเภอพังโคน

curve