• พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 13/01/2554

  ควรศึกษาจุลินทรีย์ในพื้นที่ดินพรุ ในพื้นที่ที่ยังไม่ถูกทำลายเพื่อหาชนิดของจุลินทรีย์ชนิดใหม่ ๆ ให้นำจุลินทรีย์ที่คัดแยกได้ไปทดลองในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดที่ยังไม่ถูกรบกวน เพื่อเปรียบเทียบผลการทดลองกับการดำเนินงานในพื้นที่แปลงทดลองของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เนื่องจากพื้นที่พรุถูกทำลายบางส่วน เห็นควรให้ทุกหน่วยงานประสานกัน เพื่อจัดทำการแบ่งเขตการใช้ที่ดิน (Zoning) ตามที่ได้จัดตั้งคณะกรรมการกำหนด...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด มหาสารคาม 21/11/2553

  ข้าวไทยเป็นข้าวที่มีคุณภาพดีมาก ประเทศอื่นต้องการจำนวนมาก แต่บางครั้งมักประสบปัญหาฝนตก ข้าวขึ้น จึงจำเป็นต้องหาที่ตาก หรือเครื่องอบข้าว เพื่อให้ได้ข้าวคุณภาพดี และธนาคารข้าวแห่งแรกก็ตั้งขึ้นที่อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม แห่งนี้...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด มหาสารคาม 21/11/2553

  การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิต การปลูกพืชชนิดเดียว ซ้ำพื้นที่หลายๆ ครั้ง หลายๆ ปีจะทำให้มีคุณภาพไม่ดี ควรปลูกพืชอื่นหมุนเวียนบ้าง โดยเฉพาะถั่วเขียว ยังมีตลาดมากพอและสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ด้วย ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด มหาสารคาม 21/11/2553

  การพัฒนาแหล่งน้ำ ควรจะได้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสม ขุดเป็นสระน้ำให้มีขนาดใหญ่พอสมควร ให้ชาวบ้านร่วมมือกันหลายๆ ครอบครัวมาร่วมกัน ตั้งเป้นคณะกรรมการ ดูแลสระน้ำร่วมกัน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง และทั่วถึง การส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ ควรพิจารณาส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยง โค-กระบือ ไว้ใช้งานเพราะสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายๆ ด้าน โดยเฉพาะมูลโค-กระบือที่จะเป็นปุ๋ยอย่างดี...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 22/09/2553

  เรื่องจุลินทรีย์เป็นเรื่องใหม่ ต่อไปสำคัญให้นำนิทรรศการโครงการผันน้ำจากลุ่มน้ำโกลกไปยังลุ่มน้ำบางนรา และโครงการบริหารจัดการน้ำป่าพรุโต๊ะแดง ไปจัดแสดงให้กับคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ช่วงวันที่ 1-3 ตุลาคม 2553 ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 22/09/2553

  ที่โรงเรียนบ้านร่มเกล้า จะทำเป็นโรงเรียนประจำสอนศาสนาอิสลาม จึงต้องมีการจัดการน้ำให้ดี...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 22/09/2553

  การจัดการน้ำให้โรงพยาบาลสุคิริน ถ้าเร่งเรื่องนี้ให้สำเร็จจะเป็นการดี เพราะจะเป็นตัวอย่างความสะอาดและการสุขาภิบาลแก่สถานีอนามัยอื่นๆ โดยให้ขยายผลเรื่องน้ำสะอาดตามโรงพยาบาลประจำอำเภอด้วย...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 22/09/2553

  เรื่องการปรับปรุงภาวะโภชนาการ ต่อไปจะให้เจ้าหน้าที่โครงการที่บังกลาเทศมาดงานที่พวกเรา...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด สงขลา 21/09/2553

  ที่ดอยวาวี จังหวัดเชียงราย น้ำท่วมถนนขาด และเป็นร่องลึก จะแก้ไขปัญหาอย่างไรน้ำท่วมภาคกลาง จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร เช่น อำเภอบางบาล จังหวัดอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดพิษณุโลก หน้าแล้งก็แล้งมาก พอเริ่มปลูกข้าวน้ำก็ท่วม ดังนั้นถ้ามีน้ำมากก็ควรเลี้ยงปลาในกระชังแทน...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด สงขลา 21/09/2553

  ในโรงเรียนมีการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย ดังนั้น ควรปลูกผักที่เป้นเครื่องปรุงอาหารหรือพืชผักสวนครัว ไว้รอตำราอาหาร...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด จันทบุรี 03/06/2553

  เนื่องจากต้นมะม่วงภายในโรงเรียนได้ปลูกมานานแล้วมีต้นใหญ่อายุมาออกดอกและติดผลน้อย ควรให้เจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรมาแนะนำ ตัดแต่งกิ่งต้นมะม่วง เพื่อจะได้ออกดอก เกิดผลผลิต และพิจารณาดำเนินการใส่ปุ๋ยปรับปรุงบำรุงดินด้วย...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด น่าน 24/02/2553

  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือโรงเรียนและราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่ออุปโภคและการเกษตร ให้สำนักงาน กปร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรในการก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำสำหรับแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด อุบลราชธานี 11/02/2553

  ควรส่งเสริมให้ราษฎรปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผลให้มากขึ้นอาจปลูกในกระถางให้มากขึ้นได้...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด ยโสธร 10/02/2553

  ให้พิจารณาจัดหาน้ำจากลำห้วยธรรมชาติมาช่วยเหลือโรงเรียน และราษฎร์บ้านศรีสวัสดิ์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการปลูกถั่วเขียว ซึ่งเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และยังสามารถสร้างรายได้ที่แน่นอนให้แก่เกษตรกรได้...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด ยโสธร 10/02/2553

  โรงเรียนบ้านดงสงเปลือยสามสิบ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ได้ให้นักเรียนนำเสนอเรื่องเดิม แต่ไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน หากกรมพัฒนาที่ดินได้จัดทำเอกสารให้ความรู้แบบง่ายๆ นำไปแนะนำสอนให้เด็กนักเรียนรู้เรื่องดินอย่างถูกต้องก็จะเพิ่มความรู้ให้นักเรียนได้ดีขึ้น ต้นโป๊ยเซียน เป็นไม้ดอกไม้ประดับที่ดีมาก หากทำให้ดีๆ สามารถจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดยโ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด อุบลราชธานี 10/02/2553

  ควรพิจารณาจัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านโหน่งขาม สถานีอนามัย ให้สามารถมีน้ำอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอ ส่วนในโรงเรียน จะมีน้ำส่วนหนึ่งแล้ว ก็พิจารณาช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นครศรีธรรมราช 08/02/2553

  ได้พระราชทานพระราชดำริสรุปได้ดังนี้ 1.ควรให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนในการเลี้ยงไก่ ตลอดจนแนะนำความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนการเลี้ยงไก่ 2. ให้พิจารณาสนับสนุนในเรื่องของระบบการทำบัญชี ตลอดจนกิจกรรมสหกรณ์ เพื่อจะได้ใช้ในการบริหารกองทุนการเลี้ยงไก่ได้อีกด้วย 3. ให้พิจารณาการเลี้ยงไก่บนบ่อปลา เพื่อจะได้มูลไก่มาเป็นอาหารปลา...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด ยะลา 05/02/2553

  การขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่ การขอให้หน่วยงานราชการมาแนะนำความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตไม้กระถางและการขยายพันธุ์ไม้ดอกและไม้ผลเมืองหนาวชนิดใหม่ เนื่องจากสถานที่แหง่นี้ ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทำให้เป็นอุปสรรคกับการท่องเที่ยว หากมีเสาสัญญารณก็จะเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 05/02/2553

  ให้เสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนในการเรียนรู้ทางวิชาการ ให้ปลูกต้นมะม่วงเบาเยอะๆ เพราะนำไปเป็นอาหารกลางวันได้ด้วย ให้สำรวจครัวเรือนที่บริจาคที่ดินสำหรับสร้างพระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์ ซึ่งมีอยู่ 53 ครัวเรือน ว่าต้นมะพร้าวที่แจกจ่ายให้ไปนั้น ขณะนี้คงเหลืออยู่อีกจำนวนเท่าไร เจริญเติบโตหรือไม่ ปัจจุบันผลผลิตมะพร้าวไม่เพียงพอบริโภค ควรส่งเสริมการปลูกมะพร้าวให้มากขึ้น...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 04/02/2553

  ให้นิคมสร้างตนเองสุคิริน ส่งเสริมการทำนาข้าวขั้นบันไดแก่ราษฎรให้เต็มพื้นที่โครงการทั้ง 400 ไร่ ...

  อ่านต่อ »

1 ...5678910111213...50( 981 พระราชดำริ )

curve