• พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด เชียงใหม่ 23/01/2556

  ให้พิจารณาปรับปรุงซ่อมแซมฝายในลำน้ำแม่ใจ จำนวน 5 แห่งที่เสียหายเนื่องจากอุทกภัยเมื่อเดือนกันยายน 2554 ให้สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎรตำบลโป่งน้ำร้อน จำนวน 7,000 ไร่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด เชียงใหม่ 22/01/2556

  ให้พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำให้กับโรงเรียนและราษฎรบ้านผาแดงใหม่ ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร และพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำให้กับโรงเรียนล่องแพวิทยาและราษฎรบริเวณใกล้เคียง ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ สำหรับการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร รวมทั้งผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานน้ำด้วย...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด เชียงใหม่ 22/01/2556

  ให้พิจารณาจัดหาน้ำให้กับโรงเรียนและราษฎรบ้านพะกะเช ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด เชียงใหม่ 21/01/2556

  ให้ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านนายสุจินต์ แสงแก้ว ผลิดเมล็ดพันธุ์ดี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 17/01/2556

  การศึกษาความหลากหลายโครงสร้างประชากรของจุลินทรีย์ในพื้นที่พรุโต๊ะแดง ควรเพิ่มเติมการศึกษาดินบริเวณรากต้นมะฮัง และพื้นที่บริเวณใจกลางพรุด้วย...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 17/01/2556

  สำหรับการช่วยเหลือราษฎรตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย นอกจากการพิจารณาเรื่องแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำแล้ว ควรพิจารณาส่งเสริมการปลูกอะโวคาโด และแมคคาเดเมีย พร้อมทั้งการช่วยเหลือ ด้านการตลาดให้กับราษฎรในพื้นที่...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 17/01/2556

  ควรพิจารณาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่โภชนาการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ซึ่งปัจจุบันเป็นพนักงานราชการของกระทรวงสาธารณสุข ได้ทำงานมากกว่า 20 ปีแล้ว จึงควรพิจารณาบรรจุเป็นข้าราชการต่อไปด้วย...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 17/01/2556

  ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรตำบลเหล่ากอหก อำเภอบ้านนาแห้ว จังหวัดเลย ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค การเกษตร และกิจกรรมอื่นๆ โดยให้สำนักงาน กปร. ประสานกับศูนย์ปศุสัตว์ด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อนำแนวทางการดำเนินการมาขยายผลให้พื้นที่ดังกล่าวด้วย...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 16/01/2556

  ให้พิจารณาจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนและราษฎรบ้านป่าไผ่ บ้านใหม่ และบ้านยี่สิบ ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 16/01/2556

  ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาน้ำเพิ่มเติมให้กับราษฎรบ้านไอร์บือแต และบ้านใกล้เคียง ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 16/01/2556

  จากการเสด็จฯ ในพื้นที่อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ได้มีพระภิกษุกราบบังคมทูลถึงผลสำเร็จของการปลูกต้นไม้ยืนต้นชนิดอื่นๆ ผสมผสานร่วมกับการปลูกยางพารา ดังนั้น จึงพระราชทานตำแนะนำเป็นประเด็นให้นักวิชาการทดลอง/ ศึกษาผลจากการดำเนินงานในพื้นที่ดังกล่าว...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 16/01/2556

  บริเวณที่สูง น่าจะเอายางพาราที่เกิดจากการเพาะเมล็ดไปปลูก แต่ไม่ค่อยมีคนทำการติดดามในแปลง เพื่อให้มีรากแก้วยึดเกาะดิน...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 16/01/2556

  ปัจจุบันสภาวะแวดล้อมมีความแปรปรวน เกิดภัยธรรมชาติขึ้นบ่อยครั้ง สร้างความเสียหายให้กับผลผลิต และชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร ดังนั้น เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) และเสริมสร้างการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ศูนย์ศึกษาฯ ทุกแห่งจึงควรพิจารณาจัดทำแหล่งปลูกและเก็บสำรองเมล็ดพันธุ์พืช อาทิ เมล็ดพันธุ์ข้าว เมล็ดพันธุ์ถั่ว/ธัญพืชต่างๆ และเมล็ดพันธุ์ผัก เป็นต้น เพื่อสำรองพันธุ์พืชให้แก่เกษตรก...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 16/01/2556

  ที่ผ่านมา ศูนย์ศึกษาฯภูพาน ดำเนินการในเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ดี อย่างไรก็ตามการทำที่จัดเก็บเมล็ดพันธุ์อย่างมีมาตรฐานแบบไซโล (Silo) มีราคาแพง ลงทุนสูง ดังนั้น จึงควรพิจารณาดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป อาทิ อาจศึกษาความเป็นไปได้หากประยุกต์ใช้ห้องเย็นในการเก็บเมล็ดพันธุ์ หรือสามารถดูตัวอย่างการดำเนินงานจากศูนย์เมล็ดพันธุ์จักรพันธ์ได้...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 16/01/2556

  นอกจากนี้ ได้มีพระราชปรารภถึงเรื่อง "ปุ๋ยสั่งตัด" ว่าถ้าหากมีความรู้ด้านนี้ จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกร ทำให้ไม่ต้องเปลืองปุ๋ยมากเกินความต้องการของพืช...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 16/01/2556

  ทรงรับสั่งถามเกี่ยวกับสภาพความลึกของอ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน ได้ทอดพระเนตรเห็นบัวที่ขึ้นในอ่างเก็บน้ำฯ จากการประทับเฮลิคอปเตอร์ และทรงสงสัยว่าอ่างเก็บน้ำฯ ตื้นเขินขึ้นหรือไม่...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด สงขลา 15/01/2556

  ให้ส่งเสริมการปลูกผัก ผลไม้ ภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนและชาวบ้านได้บริโภคอย่างเพียงพอ รวมทั้งควรส่งเสริมการสอนในเรื่องเมล็ดพันธุ์ด้วย...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด ตรัง 15/01/2556

  ให้พิจารณาจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านสันติราษฎร์ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตร โดยการก่อสร้างฝายบ้านสัติราษฎร์พร้อมระบบ ท่อส่งน้ำและถังเก็บน้ำ ทั้งนี้ในการก่อสร้างให้คำนึงถึงการรักษาป่าไม้ด้วย...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด ตรัง 15/01/2556

  พยายามสอนเด็กเรื่องการอนุรักษ์ป่า บางที่ก็ไม่ยอมบอกว่าจน ปลูกข้าวโพดก็ไถไปเรื่อยที่น่านเดี๋ยวนี้ป่าหมดแล้ว ว่าจะให้ปลูกพืชในท้องถิ่นที่รากยึดดินดี ต้นโต เป็นไม้ที่มีประโยชน์ ใต้ต้นไม้ปลูกสมุนไพรทนร่มได้ จะกินอะไรก็ปลูกอย่างนั้น โจทก์ยาก จะอนุรักษ์ป่าด้วยให้คนมีกินด้วย...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด ตรัง 15/01/2556

  ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าไปศึกษาเรียนรู้ในป่าใกล้บ้านตัวเอง จะได้รู้ว่าต้นอะไร มีประโยชน์อะไร ตั้งแต่พืชชั้นล่าง ให้รู้เรื่องระบบนิเวศน์ ถ้ามีความรู้ความเข้าใจจะได้ไม่ทำลาย...

  อ่านต่อ »

1234567...50( 981 พระราชดำริ )

curve