ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ 22 มกราคม 2556

พระราชดำริ

ให้พิจารณาจัดหาน้ำให้กับโรงเรียนและราษฎรบ้านพะกะเช ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนรางวัลอินทิรา คานธี หมู่ 11 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

curve