ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ 22 มกราคม 2556

พระราชดำริ

ให้พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำให้กับโรงเรียนและราษฎรบ้านผาแดงใหม่ ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร และพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำให้กับโรงเรียนล่องแพวิทยาและราษฎรบริเวณใกล้เคียง ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ สำหรับการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร รวมทั้งผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานน้ำด้วย

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ บ้านผาแดงใหม่ หมู่ 12 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

curve