ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 16 มกราคม 2556

พระราชดำริ

บริเวณที่สูง น่าจะเอายางพาราที่เกิดจากการเพาะเมล็ดไปปลูก แต่ไม่ค่อยมีคนทำการติดดามในแปลง เพื่อให้มีรากแก้วยึดเกาะดิน

สถานที่

โครงการสวนยางเขาสำนัก หมู่ที่ 5 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

curve