ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด สงขลา วันที่ 15 มกราคม 2556

พระราชดำริ

ให้ส่งเสริมการปลูกผัก ผลไม้ ภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนและชาวบ้านได้บริโภคอย่างเพียงพอ รวมทั้งควรส่งเสริมการสอนในเรื่องเมล็ดพันธุ์ด้วย

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านบาโรย หมู่ 11 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

curve