ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 17 มกราคม 2556

พระราชดำริ

การศึกษาความหลากหลายโครงสร้างประชากรของจุลินทรีย์ในพื้นที่พรุโต๊ะแดง ควรเพิ่มเติมการศึกษาดินบริเวณรากต้นมะฮัง และพื้นที่บริเวณใจกลางพรุด้วย

สถานที่

แปลงโครงการแกล้งดิน งานพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

curve