ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 16 มกราคม 2556

พระราชดำริ

จากการเสด็จฯ ในพื้นที่อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ได้มีพระภิกษุกราบบังคมทูลถึงผลสำเร็จของการปลูกต้นไม้ยืนต้นชนิดอื่นๆ ผสมผสานร่วมกับการปลูกยางพารา ดังนั้น จึงพระราชทานตำแนะนำเป็นประเด็นให้นักวิชาการทดลอง/ ศึกษาผลจากการดำเนินงานในพื้นที่ดังกล่าว

สถานที่

โครงการสวนยางเขาสำนัก หมู่ที่ 5 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

curve