ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 17 มกราคม 2556

พระราชดำริ

ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรตำบลเหล่ากอหก อำเภอบ้านนาแห้ว จังหวัดเลย ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค การเกษตร และกิจกรรมอื่นๆ โดยให้สำนักงาน กปร. ประสานกับศูนย์ปศุสัตว์ด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อนำแนวทางการดำเนินการมาขยายผลให้พื้นที่ดังกล่าวด้วย

สถานที่

โรงเรียนบ้านค่าย ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

curve