ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 17 มกราคม 2556

พระราชดำริ

ควรพิจารณาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่โภชนาการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ซึ่งปัจจุบันเป็นพนักงานราชการของกระทรวงสาธารณสุข ได้ทำงานมากกว่า 20 ปีแล้ว จึงควรพิจารณาบรรจุเป็นข้าราชการต่อไปด้วย

สถานที่

แปลงโครงการแกล้งดิน งานพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

curve