ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 16 มกราคม 2556

พระราชดำริ

ที่ผ่านมา ศูนย์ศึกษาฯภูพาน ดำเนินการในเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ดี อย่างไรก็ตามการทำที่จัดเก็บเมล็ดพันธุ์อย่างมีมาตรฐานแบบไซโล (Silo) มีราคาแพง ลงทุนสูง ดังนั้น จึงควรพิจารณาดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป อาทิ อาจศึกษาความเป็นไปได้หากประยุกต์ใช้ห้องเย็นในการเก็บเมล็ดพันธุ์ หรือสามารถดูตัวอย่างการดำเนินงานจากศูนย์เมล็ดพันธุ์จักรพันธ์ได้

สถานที่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

curve