ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ 23 มกราคม 2556

พระราชดำริ

ให้พิจารณาปรับปรุงซ่อมแซมฝายในลำน้ำแม่ใจ จำนวน 5 แห่งที่เสียหายเนื่องจากอุทกภัยเมื่อเดือนกันยายน 2554 ให้สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎรตำบลโป่งน้ำร้อน จำนวน 7,000 ไร่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่

โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

curve