ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ 21 มกราคม 2556

พระราชดำริ

ให้ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านนายสุจินต์ แสงแก้ว ผลิดเมล็ดพันธุ์ดี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

สถานที่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าเมื่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

curve