ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 17 มกราคม 2556

พระราชดำริ

สำหรับการช่วยเหลือราษฎรตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย นอกจากการพิจารณาเรื่องแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำแล้ว ควรพิจารณาส่งเสริมการปลูกอะโวคาโด และแมคคาเดเมีย พร้อมทั้งการช่วยเหลือ ด้านการตลาดให้กับราษฎรในพื้นที่

สถานที่

แปลงโครงการแกล้งดิน งานพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

curve