ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 16 มกราคม 2556

พระราชดำริ

ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาน้ำเพิ่มเติมให้กับราษฎรบ้านไอร์บือแต และบ้านใกล้เคียง ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และการเกษตร

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านไอร์บือแต หมู่ 4 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

curve