ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นครศรีธรรมราช วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556

พระราชดำริ

ให้พิจารณาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมของราษฎรบ้านปูนะ ตำบลเทิดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง ให้สามารถสัญจรไปมาให้ได้ โดยเฉพาะในฤดูฝน เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร คนเจ็บสามารถเดินทางไปโรงพยาบาลในเมืองได้ อาจพิจารณาปรับปรุงทำเป็นจุดๆ ที่สำคัญเป็นทางขนาดเล็ก ไม่ต้องใหญ่มากนัก แต่ให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย และส่งเสริมการปลูกต้นไม้สองข้างทางด้วย สำหรับลำห้วยที่ถูกกถนนขวางกั้น อาจแก้ไขโดยสร้าง Check Dam เพื่อชะลอน้ำ

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านเขาวัง หมู่ที่ 12 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

curve