ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด เชียงราย วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2556

พระราชดำริ

ให้กรมชลประทานและสำนักงาน กปร. พิจารณาจัดหาน้ำเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนทั้ง 2 แห่ง รวมทั้งราษฎรบริเวณใกล้เคียง โดยการก่อสร้างฝายห้วยแม่คำน้อยและฝายห้วยโป่งพร้อมระบบส่งน้ำและถังพักน้ำ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำให้โรงเรียนและราษฎรใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรได้ตลอดทั้งปี รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสมกับการดื่มของโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง ทั้งนี้ ให้กรมชลประทาน โรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำ ดูแลบำรุงรักษาอาคารชลประทาน และอนุรักษ์ต้นนำลำธารด้วย

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 4 รอบ 2 เมษายน 2546 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

curve