ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด เชียงราย วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2556

พระราชดำริ

ให้พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของโรงเรียนบ้านจะดี โดยพิจารณาหาที่เก็บน้ำเพิ่มเติม อาจเป็นถังน้ำเพิ่มขึ้นและนำเครื่องกรองน้ำของอาชีวะมาดำเนินการตามที่ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานว่า ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ทำให้บางครั้งโรงเรียนต้องปิดเรียบน และจำเป็นต้องต่อน้ำมาจากที่อื่นที่อยู่ห่างไกล

สถานที่

โรงเรียนบ้านจะดี ตำบลเทิดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

curve