ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด ชุมพร วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

พระราชดำริ

ครูใหญ่กราบบังคมทูลว่า บางบริเวณดินไม่ดี ไม่สามารถปลูกพืชได้ จึงควรพิจารณาปรับปรุงดิน โดยนำดินมาวิเคราะห์หาปัญหาว่าขาดธาตุอาหารอะไร แล้วพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ก็จะสามารถใช้พื้นที่ในการปลูกพืชได้อีกมาก จึงจะมีผลผลิตเข้าสู่โรงครัวของโรงเรียนได้อย่างเพียงพอ

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านสวนเพชร หมู่ที่ 15 บ้านคลองกลาง ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

curve