ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นครศรีธรรมราช วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556

พระราชดำริ

ที่โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เด็กสัญชาติไทยอ่านภาษาไทยไม่ออก ให้พิจารณาแก้ไขโดยเร่งด่วนด้วย

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านเขาวัง หมู่ที่ 12 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

curve