ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด สุราษฎร์ธานี วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556

พระราชดำริ

ให้พิจารณาซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำของฝายบ้านยางโพรง ซึ่งปัจจุบันชำรุดเสียหายเนื่องจากอุทำภัย ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านยางโพรง หมู่ที่ 7 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

curve