ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด สุราษฎร์ธานี วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556

พระราชดำริ

สำหรับโรงเรียนมัธยมขยายโอกาสบ้านหินตั้ง บริเวณพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านทิไล่ป้า ตำบลไล่โว อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ให้พิจารณาเร่งรัดปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราวของโรงเรียนมัธยมขยายโอกาสบ้านหินตั้ง ให้มีความมั่นคงแข็งแรง พร้อมจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนที่จำเป็น ให้สามารถใช้ทำการสอนได้อย่างต่อเนื่อง

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านยางโพรง หมู่ที่ 7 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

curve