ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด ชุมพร วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

พระราชดำริ

ให้พิจารณาก่อสร้างฝายคลองตายุทธ์พร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อให้โรงเรียนบ้านสวนเพชร และราษฎรบริเวณใกล้เคียงใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านสวนเพชร หมู่ที่ 15 บ้านคลองกลาง ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

curve